ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้  

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comments are closed.