ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15 วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. 

ขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
1. นิสิตลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (@ku.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ https://accounts.ku.ac.th/public/activate เป็นรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียน และบัญชีผู้ใช้ KU-Google (@ku.th) เพื่อใช้กรอกในประวัตินิสิตในขั้นตอนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563
2. นิสิตกรอกข้อมูลประวัติทางอินเตอร์เน็ต https://goo.gl/f2udht ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 (นิสิตจะต้องกรอกข้อมูลตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย กรอกข้อมูลให้ครบหมดทุกหัวข้อทะเบียนนิสิต ประวัติส่วนตัว การศึกษา สถานที่ติดต่อ สถานที่ทำงาน และผู้ปกครอง) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้านล่าง


รหัสนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

Comments are closed.