** เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) **

** เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) **

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)  และนิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
สอบข้อเขียน 28 มีนาคม 2563 18 เมษายน 2563
ส่งแนวทางการทำวิจัยที่สนใจ / โครงร่างวิทยานิพนธ์ / ผลงานทางวิชาการ 7 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563

(ทาง E-mail : cpeg@ku.ac.th)

สอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563

 

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://cpeg.cpe.ku.ac.th/ ต่อไป

Comments are closed.