ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

  1. นิสิตลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (@ku.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ https://accounts.ku.ac.th เป็นรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสาหรับการลงทะเบียนเรียน และบัญชีผู้ใช้ KU-Google (@ku.th) เพื่อใช้กรอกในประวัตินิสิตในขั้นตอนที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2563
  2. นิสิตกรอกข้อมูลประวัติทางอินเตอร์เน็ต https://goo.gl/f2udht ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2563 (นิสิตจะต้องกรอกข้อมูลตามกาหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย กรอกข้อมูลให้ครบหมดทุกหัวข้อทะเบียนนิสิต ประวัติส่วนตัว การศึกษา สถานที่ติดต่อ สถานที่ทางาน และผู้ปกครอง) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้านล่าง

Comments are closed.