รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

Comments are closed.