รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน :

 1. Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th  หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ
 2. กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม
 3. นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/index.php เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2564
 4. นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ หากค่าใช้จ่ายไม่ตรงกัน โปรดแจ้งโครงการฯ ทันที เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ใบ KU9 จากระบบลงทะเบียนระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564
 5. นิสิตนำ KU9 ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาที่กำหนด
 6. หลังจากนิสิตชำระเงินแล้ว โปรดยื่น KU.1 และใบแจ้งยอดการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยเรียงเอกสารตามลำดับดังนี้
  • KU1 โดยจะต้องได้รับการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบันทึกไฟล์เป็น .pdf หรือ .jpg และกำหนดชื่อไฟล์เป็น “รหัสนิสิต – KU1” เช่น “6314550000 – KU1”
   *** กรณีนิสิตปัจจุบัน ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่รับลงทะเบียน ***
   *** กรณีนิสิตเข้าศึกษาใหม่ที่ยังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ***
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงินส่วนที่ 1 มีตราประทับ และลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือสลิปการชำระเงินผ่าน QR Code ในการรับชำระค่าลงทะเบียน โดยบันทึกไฟล์เป็น .pdf หรือ .jpg และกำหนดชื่อไฟล์เป็น “รหัสนิสิต – KU9” เช่น “6314550000 – KU9
 1. นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จากระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยโครงการฯจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียดการลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารแนบด้านล่าง

 

Comments are closed.