รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รอบ2)

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้  

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

Comments are closed.