รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

Comments are closed.