รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน :

 1. Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th  หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ
 2. กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม 
 3. นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/index.php เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565
 4. นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ หากค่าใช้จ่ายไม่ตรงกัน โปรดแจ้งโครงการฯ ทันที เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ใบ KU9 จากระบบลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565
 5. นิสิตนำ KU9 ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุหรือสแกน QR Code เพื่อชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
 6. หลังจากนิสิตชำระเงินแล้ว โปรดส่ง KU.1 และหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ทาง Email : cpeg@ku.ac.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยแนบเอกสารตามลำดับดังนี้
  • KU1 โดยจะต้องได้รับการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบันทึกไฟล์เป็น .pdf หรือ .jpg และกำหนดชื่อไฟล์เป็น “รหัสนิสิต – KU1 เช่น “6314550000 – KU1”

*** กรณีนิสิตปัจจุบัน ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่รับลงทะเบียน ***

*** กรณีนิสิตเข้าศึกษาใหม่ที่ยังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ***

 • ใบแจ้งยอดการชำระเงินส่วนที่ 1 มีตราประทับ และลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือสลิปการชำระเงินผ่าน QR Code ในการรับชำระค่าลงทะเบียน โดยบันทึกไฟล์เป็น .pdf หรือ .jpg และกำหนดชื่อไฟล์เป็น “รหัสนิสิต – KU9”  เช่น “6314550000 – KU9”
 1. นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จากระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยโครงการจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง

 

หมายเหตุ :           

 • กรณีที่นิสิตชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนหรือชำระเงินเกินจำนวนจากประกาศของโครงการฯ แล้ว  ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น
 • การลงทะเบียนล่าช้า : นิสิตจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป (บว.01) แนบ KU1 เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนล่าช้า หลังจากคำร้องอนุมัติแล้วนิสิตจะต้องติดต่อโครงการฯ เพื่อรับใบ Bill Payment (KU9) ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์  จำนวนเงินค่าลงทะเบียนรวมค่าปรับล่าช้าวันละ  100  บาท  (รวมวันหยุด) นับจากวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นมา
 • การเพิ่ม-ถอนรายวิชา : นิสิตจะต้องยื่น KU3 (ใบเพิ่ม – ถอนรายวิชา) ที่มีลายเซ็นอาจารย์ประจำวิชา  และอาจารย์ที่ปรึกษา  พร้อมทั้ง ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชาในเว็บด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 – 14  มกราคม 2565
  • นิสิตที่มีจำนวนรวมหน่วยกิตเพิ่มจากเดิม จำนวนเงิน = จำนวนหน่วยกิตที่เพิ่ม x ค่าหน่วยกิต
  • นิสิตที่จำนวนรวมหน่วยกิตลดลงจากเดิม จะไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืน
  • นิสิตจะต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ หากค่าใช้จ่ายไม่ตรงกัน โปรดแจ้งโครงการฯ ทันที เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ KU9 จากระบบลงทะเบียนเพื่อจะไปชำระเงิน
 • โครงการฯ จะตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิต หากพบว่านิสิตลงทะเบียนไม่ตรงกับใบลงทะเบียนที่นิสิตส่งมา  โครงการฯ จะดำเนินการแก้ไขการลงทะเบียนให้ตรงกับใบ KU1 & KU3
 • หากนิสิตชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบถ้วน และนิสิตที่ไม่ลงทะเบียนผ่านเว็บ มก. https://spregis.ku.ac.th/index.php จะถือว่านิสิตลงทะเบียนไม่เรียบร้อย  หรือนิสิตไม่ลงทะเบียน  ซึ่งจะมีผลตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  ข้อ 10.3 “นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์  นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา  จะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32(8)”   และจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ดังนี้
  • ผู้ที่หมดสถานภาพนิสิตมีความประสงค์จะคืนสภาพนิสิตจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป (บว.01)ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานโครงการฯ ยื่นขออนุมัติเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมทั้งติดตามเรื่องภายในกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ 1 สัปดาห์)
  • สำเนาเรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้โครงการฯ รับทราบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด + ค่าปรับล่าช้า (ถ้ามี) + ค่าคืนสภาพนิสิต
  • นิสิตนำต้นฉบับคำร้องทั่วไปที่บัณฑิตวิทยาลัยลงนามอนุมัติการคืนสภาพ + สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียน + ใบลงทะเบียน (KU1) ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามเรื่องภายในกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ 1 สัปดาห์)
  • นิสิตนำเรื่องอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นที่สำนักบริหารการศึกษาเพื่อลงทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อรายการ
 • หากนิสิตลืมรหัสผ่านจะต้องติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองเท่านั้น
 • วันคัดชื่อออกสำหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 คือ วันที่ 24 มกราคม 2565

Comments are closed.