รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

ตามที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ

 

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *