รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2016

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2016

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดโครงการ:

http://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2016-1/

เงื่อนไขผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก.) ที่ผ่านการสอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว
  2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ดี

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/2016_1st_Application_Form.xls

ในการกรอกใบสมัคร ให้เลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจไม่เกิน 3 หัวข้อ โดยหัวข้องานวิจัย สามารถดูได้จากhttp://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/List_of_research_topics_for_2016_1st_Call.pdf

การประกาศผล

โครงการบัณฑิตศึกษา จะคัดเลือก และประกาศผลนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวนไม่เกิน 2 คน ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพื่อส่งรายชื่อให้ทาง NII โดยทาง NII จะพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ International Internship Program ภายในเดือนมิถุนายน 2559

การฝึกงาน

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเดินทางไปฝึกงานที่ NII ในช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง ปลายเดือนมีนาคม 2560 โดยระยะเวลาการฝึกงาน คือ 60-180 วัน (รวมวันเดินทาง)

โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ต้องปรึกษาและขอความเห็นชอบจาก NII supervisors เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นการฝึกงาน รวมทั้งระยะเวลาการฝึกงาน

ค่าใช้จ่าย

NII เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการฝึกงาน (5,700 JPY ต่อวัน หรือเท่ากับ 171,000 JPY ต่อเดือน) โดยนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *