รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กาหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยตนเอง

  • วันลงทะเบียนผ่านเว็บของ มก. : 30 ก.ค. – 11 ส.ค. 2559
    https://sp-regis.ku.ac.th/
  • กาหนดวันชาระเงินค่าลงทะเบียน : 30 ก.ค. – 11 ส.ค. 2559
  • วันเปิดภาคเรียน : 8 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารแนบ

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *