พิธีไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 17.50 – 18.30 น.

ณ ห้อง 503  ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

เวลา รายละเอียด
17.50 น. นิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูพร้อมกัน ณ ห้อง 503
18.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– ผู้แทนนิสิตกล่าวนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

– ผู้แทนนิสิตกล่าวนำสวดระลึกพระคุณครู

– นักศึกษาทั้งหมดร่วมร้องเพลง “พระคุณที่ 3”

18.15 น. ตัวแทนนิสิตนำพานดอกไม้ ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู
18.25 น. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
18.30 น. เสร็จพิธี (แยกย้ายเข้าเรียนตามปกติ)

รายละเอียดอื่น ๆ

  1. นิสิต MSIT18 ส่งรายชื่อผู้แทนนิสิต 1 คนเพื่อเป็นผู้กล่าวนำพิธี และนำสวดมนต์
  2. นิสิต MSIT, MCPE, DCPE จัดตัวแทนถือพานไหว้ครู ชาย – หญิง
  • MSIT          1     คู่
  • MCPE         1     คู่
  • DCPE         1     คู่

โปรดแจ้งรายชื่อตัวแทนให้โครงการฯ ทราบล่วงหน้า

  1. นิสิตจัดเตรียมพานดอกไม้และธูปเทียนสำหรับทำพิธีไหว้ครูเอง
  2. นิสิตโปรดแต่งกายสุภาพ และมาพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 503

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *