พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดพิธีไหว้ครูของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙        ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๕ อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม โดยมี รศ.ดร.อนันต์  ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธี

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *