ประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

นิสิตทุกท่าน ทุกชั้นปี (MSIT & MCPE & DCPE) โปรดประเมินการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยประเมินทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ ที่เว็บไซต์ https://eassess.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2559 และหลังจากที่นิสิตได้ทำการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาแล้ว ให้นิสิตมาเซ็นชื่อที่ห้องโครงการด้วย ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2559

ทั้งนี้ การประเมินการเรียนการสอนดังกล่าว จะไม่มีผลต่อคะแนนหรือเกรดใด ๆ ทั้งสิ้น

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *