การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 1/2559)

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 1/2559) หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม – 4 มกราคม 2560

ข้อปฏิบัติของนิสิต และกำหนดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์”

  1. นิสิตต้องส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress) ที่โครงการ จำนวน 3 ชุด สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการร่วม และโครงการฯ โดยกำหนดส่งเอกสารฉบับร่างดังกล่าวภายใน 7 วัน ก่อนถึงวันสอบ โดยให้นิสิตเขียนวัน – เวลาสอบ ห้องสอบ และชื่อกรรมการ สอบทั้ง 2 ท่านไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารก่อนส่งด้วย
  2. ในวันสอบ นิสิตเตรียมเอกสารหรือสไลด์เพิ่มเติมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการก่อนการสอบได้ด้วยตนเอง นิสิตมีเวลาในการนาเสนอไม่เกิน 15 นาทีและตอบคำถาม 15 นาที รวมเป็น 30 นาที และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
  3. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทางโครงการฯหากพ้นกำหนดไปแล้ว นิสิตจะต้องเดินเอกสาร และทำการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการร่วมด้วยตนเอง ในทุกขั้นตอน และแจ้งทางโครงการฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการจองห้องสอบให้ต่อไป

ตัวอย่างสไลด์สำหรับการนำเสนอความก้าวหน้า

Comments are closed.