โครงสร้างหลักสูตร MSIT (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology

ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )
ชื่อย่อ :  วท.ม . ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )
ชื่อเต็ม :  Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ :  M.S. (Information Technology)

แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
– สัมมนา   2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ   7 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– สัมมนา   2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ   7 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01214512  ยุทธศาสตร์ดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6) หน่วยกิต
01214513 ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับองค์กร 3(3-0-6) หน่วยกิต
01214597 สัมมนา 1 หน่วยกิต
  วิชาเอกเลือก    3 หน่วยกิต
     

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01214591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) หน่วยกิต
  วิชาเอกเลือก     9 หน่วยกิต
     

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01214597 สัมมนา 1 หน่วยกิต
01214599 วิทยานิพนธ์    6 หน่วยกิต
  วิชาเอกเลือก      3 หน่วยกิต
     

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01214599 วิทยานิพนธ์   6 หน่วยกิต
     

 


แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01214512  ยุทธศาสตร์ดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6) หน่วยกิต
01214513 ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับองค์กร 3(3-0-6) หน่วยกิต
01214597 สัมมนา 1 หน่วยกิต
  วิชาเอกเลือก    3 หน่วยกิต
     

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01214591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) หน่วยกิต
  วิชาเอกเลือก     9 หน่วยกิต
     

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01214597 สัมมนา 1 หน่วยกิต
01214595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
  วิชาเอกเลือก      9 หน่วยกิต
     

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01214595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  3 หน่วยกิต
     

หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

Comments are closed.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.