รายวิชา MSIT (หลักสูตร ปี2561)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Information Technology for Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การไหลของสารสนเทศภายในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนคุณภาพ ผลิตภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองค์กร การวางแผน การประเมินผล และ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กรและสังคม จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ

 • Elements and types of information systems for management, information flow within an organization, using information technology for improving of quality, productivity and competitive advantage of organization, electronic business, development of organization information systems, planning, evaluation, and cost-benefit analysis of information systems. Impacts of information technology to individual, organization, and societies. Ethics, laws and national policies concerning information technology.
ยุทธศาสตร์ดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กร
Digital Strategy and Enterprise Architecture
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • หลักการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร และการจัดทำยุทธศาสตร์ดิจิทัล กรอบแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ปัจจุบันและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับอนาคต การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร กระบวนการปฏิบัติงาน สถาปัตยกรรมข้อมูล แอพลิเคชั่น สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีและ ความมั่นคงปลอดภัย การวิเคราะห์ช่องว่าง การจัดทำแผนแม่บทและแผนงาน การพัฒนาระบบองค์กร แนวทางการสร้างความสามารถในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

 • Methods for business strategy and digital strategy formulation. Enterprise architecture framework. Architecture development methods. Organizational structures and business process analysis. Data architecture. Application architecture. Technology architecture and security architecture. Gap analysis. Development of master plans and action plans for enterprise systems. Enterprise architecture capability development for digital transformation.
ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับองค์กร
Enterprise Content Management Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเนื้อหาขององค์กร การวิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการขององค์กร การออกแบบระบบ การวางแผน การพัฒนาและการประเมินผลของระบบการจัดการเนื้อหาสำหรับองค์กร เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ใน การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเว็บเพื่อการจัดการเนื้อหาสำหรับองค์กร การจัดโครงสร้างของเนื้อหา สถาปัตยกรรมระบบ รูปแบบ การให้บริการการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ การฝึกภาคปฏิบัติและกรณีศึกษา

 • Technology and related management mechanisms for enterprise content management systems. Business requirements analysis related to products and/or services. Design, planning, implementation and evaluation of enterprise content management systems. Technology and tools used for development and ongoing management of web content management systems. Information structure, architecture, services and user behavior analysis. Practical workshops and case studies.
การจัดระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
Computer Organization and Network System
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การจัดระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยรับเข้าและส่งออก ระบบหลายตัวประมวล เครื่องจักรเสมือน ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ ทอพอโลยีเครือข่ายและการกำหนดเลขที่อยู่ การหาเส้นทาง เอ็มพีแอลเอส การสลับและแลนเสมือน เครือข่ายไร้สาย ความมั่นคงเครือข่าย การวางแผนเครือข่ายและการใช้งาน แนวโน้มเทคโนโลยีเครือข่าย

 • Computer system organization, processing unit, memory unit, input and output unit, multiprocessing systems, virtual machines, operating systems and software technology, network topology and addressing, routing, MPLS, switching and virtual LAN, wireless networking, network security, network planning and implementation, network technology trends.
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Infrastructure
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวคิด การออกแบบ ประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูล ศูนย์สำรองข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ระบบคลาวด์ หน่วยสำรองข้อมูล เครือข่าย ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสำหรับการสร้างทรัพยากรเสมือน

 • Information and communication technology infrastructure. Design concept. Efficiency. Data center. Backup data center. Computer server. Cloud. Data storage. Network. Operating system. Virtualization technology.
การตั้งค่าและใช้งานเครือข่าย
Network Configuration and Implementation
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การจัดการแอดเดรส โพรโทคอลหาเส้นทาง การตั้งค่าเร้าเตอร์ ระบบแลนเสมือน ระบบสวิตชิ่ง ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การตั้งค่า การควบคุม การเข้าถึง การออกแบบและใช้งานเครือข่าย

 • Network address management. Routing protocol. Router configuration. Virtual LAN. Switching system. Wide area network. Access control list. Network design and implementation.
ระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในเครือข่าย
Computer System and Network Security
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ระบบความปลอดภัย การตรวจหาช่องโหว่ของระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบเครือข่าย การปรับปรุงระบบให้ทันสมัย การตั้งค่าไฟร์วอล์ การจำกัดการเข้าใช้งานและการควบคุม

 • Security system. Computer and network system security whole scanning. Patching and updating. Firewall setup. Permission and access control.
การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Administration
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ ดิสค์และระบบไฟล์ โพรเซส การติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่งและการเขียนสคริปต์ การจัดการผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ ระบบเครือข่าย ระบบการพิมพ์ บริการของระบบ ระบบเสมือน การสำรองและกู้คืนข้อมูล

 • Installation of modern operating systems. Disks and file systems. Processes. Command-line interface and scripting. User and group management. Networking subsystem. Printing subsystem. System services. Virtualization. Backing up and restoring data.
การเฝ้าระวังและบริหารระบบเครือข่าย
Network Monitoring and Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การโจมตีระบบ การเฝ้าระวัง การแสดงสถานะเครือข่าย การดักจับข้อมูล ระบบดักจับการเข้าใช้ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การป้องกันการโจมตี ระบบการตอบโต้การโจมตี

 • Network attack. Monitoring system. Network status visualization. Network sniffing. Intrusion detection system. Intrusion prevention system. Counterattack system.
การพัฒนาแอปพลิเคชันองค์กร
Enterprise Application Development
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นสำหรับองค์กร เฟรมเวิร์คการพัฒนาระบบ แบบเว็ปมัลทายเทียร์ การออกแบบออปเจ็ค สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แพทเทิร์น-โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร์ แพทเทิร์น การออกแบบส่วนนำเสนอ แพทเทิร์นการออกแบบส่วนธุรกิจ แพทเทิร์น การออกแบบส่วนการเชื่อมโยง การออกแบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูล การพัฒนาและเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา กรณีศึกษาและโครงการ

 • Object-oriented paradigm: classes, objects, class hierarchy, polymorphism, and inheritance. Object-oriented and visual programming. Graphic-user interface and event-driven programming. Object-oriented analysis, design, and implementation. Client/server programming. Component technology and distributed objects programming.
การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ
Digital Enterprise Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบองค์กร แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่นำมาใช้สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน ธุรกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ระบบองค์กรที่มีฐานข้อมูลกลาง ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อ ระบบบริหารการผลิต ระบบจัดการซับพลายเชน และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ขั้นตอน การพัฒนาระบบองค์กรและองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ การฝึกภาคปฏิบัติโดยการใช้ระบบซอฟต์แวร์อีอาร์พี

 • Knowledge about enterprise systems (ES). Large-scale application software used for supporting business processes, business transactions and data analytics in complex organizations. Enterprise systems with a centralized database. Accounting module. Procurement module. Production management system. Supply chain management system (SCM). Customer relationship management (CRM). Enterprise systems development life cycle and critical success factors. Laboratory practices with Enterprise Resource Planning (ERP) software.
การพัฒนาซอฟต์แวร์คลาวด์ และโมบายแอปพลิเคชัน
Cloud-based Software Development and Mobile Applications
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์บนคลาวด์ และโมบายแอปพลิเคชัน เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ สถาปัตยกรรมคลาวด์คอมพิวติงและสถาปัตยกรรมอิงบริการ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการแพลทฟอร์ม การบริการซอฟต์แวร์ เวอร์ชวลไลเซชันและความสามารถในการบริการผู้ใช้จำนวนมาก วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบคลาวด์ ออปเจ็คข้อมูลบนคลาวด์ การพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนคลาวด์ การบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลบนคลาวด์ เครื่องมือและการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ส่วนหน้าเป็นโมบาย กรณีศึกษาและโครงการ

 • Analysis, design and development of cloud-based software and mobile applications. Cloud-based tools for software development. Cloud computing architecture and Service-oriented architecture (SOA). Infrastructure as a service (IaaS). Platform as a service (PaaS). Software as a service (SaaS). Virtualization and multi-tenancy. Cloud-based software engineering. Cloud data objects. Cloud-based software implementation. Cloud data security management. Tools and development of mobile front-end applications. Case studies and projects.
การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ
Information System Process Improvement
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • กรอบมาตรฐานและระเบียบวิธีทำแบบจำลองและจัดการกระบวน การพัฒนาระบบสารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ การรับประกันคุณภาพของวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวัดค่าและประเมินผลเมตริก เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • Standard frameworks and methodologies to model and manage information system development processes. Software process improvement. Quality assurance in information system development life cycle. Metric measurement and evaluation. Supporting tools for information system development processes.
แนวคิดและแนวโน้มของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Concepts and Trends in Business Data Analytics
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การทำความเข้าใจแนวคิดของข้อมูล การจัดการความรู้ การคลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล หลักการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบต่างๆ แนวโน้มใหม่ของวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

 • An overview of data science and business analytics. Understanding of data. Knowledge management. Data warehousing. Data mining. Data science concepts. New trends of data science and business analytics.
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
Data Science and Data Analytics
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการเตรียมข้อมูล เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล เทคนิค การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีรูปแบบซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก แนวโน้มและทิศทางของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

 • Basic concepts of data science and data analytics. Data pre-processing techniques. Data regression and classification techniques. Data clustering techniques. Link and association discovery techniques. Data mining applications. Implementing analytics within an organization. un-structured and complex data analytics. big data analytics. data analytics trends.
เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Technology
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล การแทนสารสนเทศด้วยแบบจำลองข้อมูล การปรับปรุงคุณภาพของการออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลและอันตรกิริยาบนเครือข่ายใยแมงมุม การเชื่อมต่อฐานข้อมูลในระบบผู้รับ-ให้บริการแบบหลายชั้น การจัดการด้านสมรรถนะ ความเชื่อมั่น และความมั่นคงของซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุและแบบกระจาย ฐานข้อมูลที่ไม่ได้เป็นแบบเอสคิวแอล

 • Information management and database systems. Representing Information with data models. Improving the quality of relational database design. Database application program and interaction on the world wide web. Database connectivity in multi-tier client-server systems. Management of performance, reliability, and security of database management system software. Object-oriented and distributed database systems. NoSQL databases.
การคลังข้อมูล
Data Warehousing
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล ระเบียบวิธีพัฒนาระบบคลังข้อมูล การบริหารจัดการโครงการคลังข้อมูลและการรวบรวม ความต้องการ การออกแบบคลังข้อมูลและการนำไปปฏิบัติ การออกแบบการรับข้อมูล การประยุกต์ใช้การคลังข้อมูลสำหรับความอัจฉริยะเชิงธุรกิจ แนวโน้มใหม่ของการคลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล และอัจฉริยะเชิงธุรกิจ

 • Architectures and elements of data warehouse systems. Data warehouse system development methodology. Data warehousing project management and requirements gathering. Data warehouse design and implementation. Data acquisition design. Application of data warehousing for business intelligence. Data warehousing, data lakes, and business intelligence trends.
สถาปัตยกรรมข้อมูลและการจัดการคุณภาพข้อมูล
Data Architecture and Quality Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดด้านการสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ การรวบรวมข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การสร้างความสอดคล้องและการจัดทำมาตรฐานข้อมูล การรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การควบคุมและ การประเมินคุณภาพของข้อมูล การตรวจสอบ และการจัดเวอร์ชั่นของข้อมูล การกำกับและดูแลข้อมูล

 • Data construction concepts. Data acquisition. Data architecture and modeling. Data validation. Data cleaning. Data harmonization. Data standardization. Data integration. Data quality assurance and assessment. Data versioning and auditing. Data governance.
การบริหารจัดการแพลตฟอร์มสำหรับประมวลผลข้อมูล
Big Data Processing Platform Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ตัวอย่างงานประยุกต์ การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบปฏิบัติการ เครื่องจักรเสมือนจริง (Virtual machine) เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์สำหรับ การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการแหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารระบบแบบกระจายหรือบนระบบคลาวด์ ระบบไฟล์ขนาดใหญ่ คลังข้อมูล การจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือจัดการข้อมูลและแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา

 • Basic infrastructure management for storing and processing big data. Application of big data. Operating systems. Virtual machine. Container technology for large scale data processing. Management of big data sources and types. Administration of distributed systems and clouds. Large file systems. Data warehouse. Security, privacy, integrity and reliability of big data. Tools for data management and platforms. Case studies.
การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Machine Learning for Data Analytics
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • เทคนิคและขั้นตอนวิธีเพื่อการเรียนรู้ของเครื่องจักร ทฤษฏีพื้นฐานของเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบต่างๆ ทั้งการเรียนรู้แบบมีต้นแบบ และ การเรียนรู้แบบไม่มีต้นแบบ การเรียนรู้เชิงอุปนัยของต้นไม้ การตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเบย์เซียน แบบจำลองมาร์คอฟแบบซ่อน เครือข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุศาสตร์ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การวิเคราะห์การถดถอย การเรียนรู้เชิงลึก การจัดกลุ่มข้อมูล การเรียนรู้แบบจำลองตัวแปรแฝง เทคนิค การลดขนาดของมิติข้อมูล

 • Techniques and algorithms underlying machine learning. Basic theory of machine learning. Assumptions behind various machine learning techniques. Inductive decision tree learning. Bayesian learning. Hidden Markov Model (HMM). Artificial neural network. Genetic algorithms. Support vector machine. Regression method. Deep learning. Clustering algorithm. Learning latent variable models. data dimensionality reduction.
สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Statistics for Data Analytics
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การแจกแจงตัวแปรสุ่ม สถิติพรรณนา การสร้างภาพการกระจาย การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐานตัวแปรเดี่ยว การทดสอบสมมติฐานสองตัวแปร การวิเคราะห์ ความปรวนแปร สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปรและไม่เชิงเส้น การทดสอบไคแสควร์ เครื่องมือและทิศทางการวิเคราะห์ข้อมูล โครงงานการวิเคราะห์ข้อมูล

 • Probability distributions. Descriptive statistics. Distribution representation. Sampling and sampling distribution. Confidence Intervals. Hypothesis test on single sample. Hypothesis test on two samples. Analysis of variance. Correlation. Linear regression. Multiple and non-linear regression. Chi-square test. Data analytics tools and emerging trend. Data analytics project.
การบริหารโครงการขององค์กร
Enterprise Project Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลอย่างเป็นขั้นตอน การบริหารโครงการด้วยการวิเคราะห์ความต้องการและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรและจัดทำแผนการพัฒนา การกำหนดขอบเขตความต้องการของระบบ การประเมินงบประมาณโครงการ กฎเกณฑ์และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ การบริหารโครงการพัฒนาระบบ การโอนย้ายข้อมูล การเตรียมการและปรับตัวขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้ระบบดิจิทัลใหม่ การวางแผนงานและการติดตามควบคุมโครงการ การจัดการด้านคุณภาพของโครงการ การบริหารด้านเอกสารโครงการ บทบาทหน้าที่และการบริหารจัดการทีมผู้ร่วมงานในโครงการ การประสานงานและงานธุรการโครงการ

 • Managing change by systematically implementing digital platforms within organizations. Managing projects with business requirements and feasibility study. Managing enterprise architecture design and development projects. Requirements specifications. Budgeting estimation. Procurement rules and regulations for development projects. Data migration project. Organization preparation and deployment. Project planning and scheduling. Project monitoring and control. Project quality management. Document management, Roles, responsibilities, and team management. Administrative and coordination management.
การจัดการความรู้
Knowledge Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • หลักการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความต้องการความรู้ขององค์กร การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การนำระบบการจัดการความรู้ไปใช้งานจริง และการบำรุงรักษา

 • Principles of knowledge management. Knowledge representation. Organizational knowledge requirement analysis. Knowledge management system analysis, design and development. Knowledge management system deployment and maintenance.
การรื้อปรับกระบวนการด้วยระบบสารสนเทศ
Process Re-engineering with Information Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ผลกระทบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในองค์กร การวิเคราะห์ทางธุรกิจ องค์ประกอบวิกฤติของความสำเร็จ การปรับปรุง และการรื้อปรับกระบวนการทางธุรกิจใหม่เพื่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ กระบวน การรื้อปรับ การใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุในการรื้อปรับกระบวนการ มนุษย์ปัจจัย การออกแบบเครือข่ายธุรกิจใหม่ และการให้คำจำกัดความใหม่ของขอบข่ายธุรกิจด้วยการสนับสนุนของระบบสานสนเทศ

 • Impact of computer-based information systems in organization. Business analysis. Critical success factors. Adaptation and radical re-engineering of business processes for the effectiveness of information systems. Re-engineering process. Process re-engineering with object oriented technology. Human factors. Business network redesign and business scope redefinition with supportive information systems.
การจัดการคุณภาพสารสนเทศ
Information Quality Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดด้านคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กร การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยุทธ์การจัดการ

 • Information quality concepts, assessment, and problems in organizational information systems. Measurement, analysis, and improvement of information quality. Information quality in management policies and strategies.
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบ สถาปัตยกรรม และกระบวนการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การผสานกลยุทธ์ธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความมั่นคง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบาย

 • Technologies development for e-Commerce. Elements, architectures, and processes of electronic commerce. Synchronization of business strategy and information technology. Security systems. Information technology laws and policies.
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographical Information Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยแทนข้อมูลในรูปสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ กรรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้ากับรูปภาพแผนที่ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการประมวลผล การแสดงภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่าง การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 • Computer-based geographical information systems (GIS) represented in the form of spatial symbols. The methods of spatial data storage in computer systems. Database management systems for geographical information handling. The connection of database systems and geographical map images. Hardware and software technologies for manipulating, displaying and techniques to facilitate GIS analysis. Examples of GIS applications and utilization.
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Information System Security
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การกำหนดนโยบาย กระบวนการ และวิธีการที่จะช่วยจัดการระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลับ ความพร้อมใช้ และความถูกต้องตรงกันของสารสนเทศ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง การป้องกันภัยคุกคามจากบุคคลหรือระบบที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง การปกป้องสารสนเทศ การตรวจสอบภัยคุกคาม การกู้ระบบจากการโจมตี

 • Information systems security. Defining policies, processes and methodologies for assuring information system security. Information confidential, availability, and integrity. Access controls. Preventing unauthorized persons or programs from entering or accessing a system. Protecting information. Detection and remediation of security breaches.
การฝึกภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Practical Workshop in Information Technology
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
 • การฝึกภาคปฏิบัติในการประยุกต์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ หัวข้อเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

 • Practical training in application and development of information systems. Topics are subjected to change in each academic year.
การสร้างภาพข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล
Data Visualization and Communication
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ภาพรวมของการสร้างภาพข้อมูล ข้อมูลและตาราง แผนภูมิเบื้องต้น การสร้างภาพสหสัมพันธ์และหลายตัวแปร แผนภูมิต้นไม้ โครงข่ายและแผนที่ การรับรู้ทางสายตา ปฏิสัมพันธ์และการประเมินภาพข้อมูล การฝึกปฏิบัติการสร้างภาพ การแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและแนวโน้มของการสร้างภาพข้อมูล การประยุกต์การสร้างภาพข้อมูล

 • Overview of data visualization. Data and table. Basic charts. Correlation and multivariate visualization. Trees. Networks. Maps. Visualization perception. Interaction and evaluation of data visualization. Data visualization practice. Specialist’s viewpoint exchange. Data visualization tools and emerging trend. Data visualization application.
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Entrepreneur
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • นวัตกรรม การสร้างธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการใหม่ การออกแบบความคิด การบริหารจัดการทุน การบริหารจัดการผู้ประกอบการ ระบบนิเวศของผู้ประกอบการ การเงินของผู้ประกอบการ ความเป็นผู้นำ แผนและการตลาด ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมด้านไอที

 • Innovation. New business setting. Technology commercialization. Entrepreneurship. Design thinking. Venture management. Entrepreneurial management. Entrepreneurial ecosystem. Entrepreneurial financial. Leadership. Marketing and planning. SMEs entrepreneur in IT.
การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
Digital Organization Transformation
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การพัฒนาองค์กรดิจิทัล องค์ประกอบและหลักการพื้นฐานสำหรับ การพัฒนาองค์กรดิจิทัล กรณีศึกษาและปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล กรอบสมรรถนะการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล การศึกษาเครือข่ายมูลค่าทางดิจิทัล ระบบนิเทศดิจิทัล การจัดการการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลด้านไอทีเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนาและการนำแผนปฏิบัติมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เครื่องมือเพื่อติดตามและตรวจสอบสมรรถนะ

 • Digital enterprise development. Foundation and principles of digital enterprise development. Case studies and crital success factors for digital enterprise transformation. Competency framework for digital transformation. A study of digital value networks. Digital ecosystems. Change management. IT governance for sustainable development. Development and deployment of action plan for digital transformation. Tools for performance tracking and monitoring.
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Research Methodology in Information Technology
หน่วยกิต : 1(0-3-2)
 • หลักและระเบียบวิธีทางการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์

 • Research principles and methods in information technology and problem analysis for research topic identification, data collection for research planning, identification of samples and techniques. Analysis, interpretation and discussion; of research result report writing for presentation and publication.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
หน่วยกิต : 3
 • การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 • Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compile into a written report.
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Selected Topics in Information Technology
หน่วยกิต : 1-3
 • เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

 • Selected topics in information technology at the master’s degree level. Topics are subject to change each semester.
สัมมนา
Seminar
หน่วยกิต : 1
 • การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท

 • Presentation and discussion on current interesting topics in information technology at the master’s degree level.
ปัญหาพิเศษ
Special Problems
หน่วยกิต : 1-3
 • การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 • Study and research in information technology at the master’s degree level and compiled into a written report.
วิทยานิพนธ์
Thesis
หน่วยกิต : 1-12
 • วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

 • Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.