โครงสร้างหลักสูตร MCPE (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Master of Engineering Program in Computer  Engineering

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ :  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม :  Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :  M.Eng. (Computer Engineering)

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

แผน ก แบบ ก 1 (ไม่เรียนรายวิชา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
– สัมมนา   2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ   1 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
– สัมมนา   2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ   7 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

แผน ก แบบ ก 1 (ไม่เรียนรายวิชา)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204597 สัมมนา  1        หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204599 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 • 01204591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   1(0-3-2)   หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204599 วิทยานิพนธ์  9   หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204597 สัมมนา  1          หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204599 วิทยานิพนธ์  9   หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 • 01204599 วิทยานิพนธ์  9     หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชา)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204512 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)      หน่วยกิต
 • 01204597 สัมมนา 1          หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 6( –  – )          หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 • 01204521 สถาปัตยกรรมระบบดิจิทัล   3(3-0-6)      หน่วยกิต
 • 01204591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   1(0-3-2)      หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก    3( –  – )       หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204597 สัมมนา    1         หน่วยกิต
 • 01204599 วิทยานิพนธ์    3   หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก      6( –  – )       หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 • 01204599 วิทยานิพนธ์     9 หน่วยกิต

หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.