รายวิชา DCPE (หลักสูตร ปี 2556)

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Advanced Research Methods in Computer Engineering
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  • งานวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการจัดทำโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผลการเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ และการนำเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • Advanced research in computer engineering and preparation of research proposal, application of information technology and computer data processing and retrievals, data analysis, article writing and presentation, group discussion. Paper preparation for presentation and publication.
สัมมนา
Seminar
หน่วยกิต : 1
  • การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก

  • Presentation and discussion on interesting topics in computer engineering at the doctoral degree level.
วิทยานิพนธ์
Thesis
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  • วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

  • Research in the doctoral degree level and compile into a thesis.

Comments are closed.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.