รายวิชา MCPE (หลักสูตร ปี2561)

ระบบมีรูปแบบและความสามารถในการคำนวณ
Formal Systems and Computability
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • โมเดลเชิงทฤษฎีของการคำนวณ ฟังก์ชันที่คำนวณได้และคำนวณไม่ได้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและภาษาที่มีรูปแบบ ออโตมาตา และความสัมพันธ์ของออโตมาตา ไวยากรณ์และภาษาที่มีรูปแบบความซับซ้อนของการคำนวณ ปัญหาแบบสมบูรณ์เอ็นพีและตรรกเชิงคณิตศาสตร์

 • Computational models. Computable and uncomputable functions. Decision problems and formal languages. Automata and relations among automata. Grammars and formal languages. Computational complexity. NP problem and mathematical logics.
การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์
Design and Analysis of Computer Algorithms
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การออกแบบขั้นตอนวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งแยกและพิชิต การเรียกซ้ำ การโปรแกรมพลวัตและขั้นตอนวิธีแบบละโมบ การเลือกหลักนามธรรมข้อมูลที่เหมาะสม การวิเคราะห์และความถูกต้องของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีทางพีชคณิต ปัญหาเชิงจัดการ เทคนิคการพิสูจน์สำหรับการวิเคราะห์ความซับซ้อน

 • Design of efficient algorithms, divide and conquer, recursion, dynamic programming and greedy algorithm, selection of appropriate data abstraction, analysis and correctness of algorithms, algebraic algorithms, combinatorial problems, proving techniques for complexity analysis.
การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
Design of Parallel Algorithms
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีแบบขนาน โมเดลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์แบบขนาน ขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์แบบขนานสำหรับการเลือกสรร การเรียงลำดับ การค้นหา ปัญหาเชิงจัดการ ปัญหาเมตริกซ์ ปัญหาเชิงตัวเลข และขั้นตอนวิธีกราฟ

 • Design and analysis of parallel algorithms. Fundamental models of parallel computers. Parallel algorithms for selection, sorting, searching, combinatorial problems, matrix problems, numerical problems, and graph algorithms.
เรขาคณิตเชิงคำนวณ
Computational Geometry
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ขั้นตอนวิธีสำหรับเรขาคณิตเชิงคำนวณแบบไม่ต่อเนื่อง การค้นหาพิกัดคำนวณเชิงเรขาคณิต เปลือกรูปทรงนูน การหาจุดใกล้เคียง แผนภาพวอร์นอย การหาจุดตัด การประยุกต์ในการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

 • Algorithms for discrete computational geometry. Geometric computation range searching, convex hulls, proximity, vornoi diagram, intersection. Application in very large scale integrated circuit design and computer graphics.
พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Foundation of Data Science
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดสำคัญของวิทยาศาสตร์ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบความกลมกลืน การสร้างภาพนามธรรม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบถดถอย การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์อนุกรมเวลา สถิติแบบเบย์ การประยุกต์สถิติขั้นสูง

 • Basic concepts of data science. Estimation. Goodness-of-fit test. Data visualization. Hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis. Classification analysis. Time-series analysis. Bayesian statistics. Applications in data science.
สถาปัตยกรรมระบบดิจิทัล
Digital System Architecture
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การออกแบบและการจำแนกประเภทของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบความจำ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ แบบพิเศษ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงชนิดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์แบบลดจำนวนคำสั่ง แบบขนานและแบบกระจาย แบบสายท่อ แบบประมวลผลเวกเตอร์ แบบประมวลผลรวม ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลขนานจำนวนมหาศาล

 • Design and classification of computer architectures. Memory management, special purpose computer architectures. Varieties of high-performance computers, reduced instruction set computers (RISC), parallel and distributed computers, pipelining, vector processors, associative processors, supercomputers, and massively parallel computers.
ระบบการคำนวณแบบทนความผิดพร่อง
Fault-Tolerant Computing Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ข้อกำหนดของการทนความผิดพร่อง ชนิดของข้อผิดพลาด การวัดของความเชื่อถือได้ การตรวจรู้ข้อผิดพลาดและขั้นตอนวิธีการกู้ระบบกลับคืน ระเบียบวิธีของการทำให้เกิดผลการวิเคราะห์โมเดลและการประเมิน การออกแบบและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์แบบทนความผิดพร่อง

 • Specification of fault-tolerance, fault classes, measures of reliability, fault detection and system recovery algorithms, methodology of implementation, analytical models and evaluation, design and analysis of fault-tolerant software.
เครือข่ายเครื่องรับรู้ไร้สายและอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง
Wireless Sensor Networks and Internet of Things
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดสำคัญของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรม การประยุกต์ และชุดโพรโทคอลสำหรับเครือข่ายเครื่องรับรู้ไร้สายและอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง โพรโทคอลสื่อสารที่ระดับชั้นต่างๆ การโปรแกรมเครื่องรับรู้ไร้สาย การหาเส้นทางและการไหลของข้อมูล โครงข่ายเชิงอุปกรณ์และเชิงข้อมูล การจัดการกำลังและการควบคุม โทโพโลจี การหาตำแหน่ง โพรโทคอลไอพีรุ่นที่ 6 บนอุปกรณ์พลังงานต่ำ

 • Basic concepts of the Internet of Things. Architectures, applications, and protocol stacks of wireless sensor networks and Internet of things. Communication protocols at different layers. Wireless sensor node programming. Routing and data flow. Node-centric and data-centric networking. Power management and topology control. Localization. IPv6 over low-power devices.
โครงแบบเครือข่ายและการบำรุงรักษา
Network Configurations and Maintenance
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การจัดเตรียมแลน การจัดการเลขที่อยู่ไอพี ไอพีรุ่นที่ 6 โครงแบบการหาเส้นทาง รายการการควบคุมการเข้าถึง การจัดเตรียมแลนแบบ ไร้สาย โครงแบบสวิทช์และการจัดเตรียมแลนเสมือน การแปลเลขที่อยู่เครือข่าย ความสามารถในการปฏิบัติการระหว่างเครือข่าย ความปลอดภัยเครือข่าย

 • LAN setup. IP address management. IPv6. Routing configuration. Access control list. Wireless LAN setup. Switch configuration and virtual LAN setup. Network address translation. Network interoperability. Network security.
ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์ใช้ในเครือข่าย
Queueing Theory and Applications in Networks
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ตัวบริการแบบเดี่ยวและแบบพหุ โดยมีรูปแบบของรับเข้า และเวลาให้บริการเป็นแบบเอ็คโพเนนเชียล แบบเออร์ลัง ค่าคงที่และแบบทั่วไป แหล่งกำเนิดข้อมูลแบบจำกัด การให้บริการแบบมีสถานะที่ขึ้นต่อกัน อัตราการเข้ารับบริการของข้อมูล และรูปแบบการจัดลำดับความสำคัญของการให้บริการ

 • Single server and multi-server : Exponential, Erlang, constant and general form of input and time service, limited source, dependent service, consumer and producer rate and service priority.
เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย
Wireless Local Area Networks
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การสื่อสารแบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย เทคโนโลยี มาตรฐานและส่วนประกอบ การควบคุมการใช้สื่อแบบไร้สาย สถาปัตยกรรมทางกายภาพแบบไร้สายและการออกแบบ การเบ็ดเสร็จและการทำให้เกิดผล การประเมินประสิทธิภาพ เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สายแบบหลายสื่อ หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • Wireless communications. Wireless local area network. Technologies, standards, and components. Wireless medium access control. Wireless physical architecture and system design. Integration and implementation. Performance evaluation. Cellular data networks. Multimedia wireless local area network. Related research topics.
ระบบเวลาจริง
Real-Time Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • นิยามและประเภทของระบบเวลาจริงและฝังตัว หลักการออกแบบระบบเวลาจริงและฝังตัว การโมเดล ความเชื่อถือได้และ ความคงทนต่อความพร่อง ความพร้อมกัน ประเด็นการเข้าจังหวะ ลักษณะทางเวลา การจัดลำดับเวลาจริง ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง การสังเคราะห์ระบบและการตรวจสอบ กรณีศึกษา

 • Definition and types of real-time and embedded systems. Design principles of real-time and embedded systems. Modeling. Reliability and fault tolerance. Concurrency. Synchronization issues. Timing characteristics. Real-time scheduling. Real-time operating systems. System synthesis and validation. Case study.
การออกแบบตัวประมวลผลภาษาและตัวแปลภาษา
Design of Language Processor and Translator
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับออโตมาตา การจำแนกประเภทไวยากรณ์ การวิเคราะห์เกี่ยวกับคำศัพท์ และการจัดการตารางสัญลักษณ์ การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์โดยกระจายประโยคแบบบนลงล่าง และ แบบล่างขึ้นบน การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ และการสร้างรหัสระหว่างกลาง การปรับรหัสให้ดีที่สุด และการสร้างรหัสเครื่อง การสร้างตัวแปลภาษา โครงงานเขียนตัวแปลภาษา

 • Relation between languages and automata; classification of grammars, lexical analysis and symbol-table management, top-down parsing and bottom-up parsing, semantic analysis and intermediate code generation, code optimization and code generator, approaches in constructing language processors, language translator project.
ระบบการคำนวณแบบขนาน
Parallel Computing Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลแบบขนานหลายตัวแบบเอสไอเอ็มดี สถาปัตยกรรมตัวประมวลผลแบบพหุคูณ การเชื่อมโยงของเครือข่าย การทำงานประสานและการสื่อสาร การจัดการระบบความจำและบริเวณเข้าถึงได้ด้วยตำแหน่งที่อยู่ การบริหารการประมวลผลและ การกำหนดการ ตัวแปรแบบขนานและภาษาแบบขนาน การประเมินสมรรถนะ

 • Massively parallel SIMD processors, multiprocessor architecture, interconnection networks, synchronization and communication, memory and address space management, process management and scheduling, parallel compilers and languages, performance evaluation.
การคำนวณแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • สถาปัตยกรรมการคำนวณแบบกลุ่มเมฆ ระบบกระจาย การคำนวณที่ทนต่อความผิดพร่อง เครื่องเสมือน แฟ้มข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบการดำเนินการของศูนย์ข้อมูล ทัศนมิติของการคำนวณแบบกลุ่มเมฆ ความท้าทายและประเด็นในการคำนวณแบบกลุ่มเมฆ

 • Cloud computing architecture, distributed systems, fault-tolerance computing, virtual machines, distributed file system, design and operations of data centers, survey latest cloud computing perspectives, challenges and issues in cloud computing.
ระบบแบบเชื่อถือได้
Dependable Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดสำคัญในการคำนวณแบบกระจายและแบบคลาวด์ การจัดการกับความผิดพลาดในระบบกระจาย สมาชิกแบบพลวัต ระบบ การสื่อสารแบบตัวต่อตัวและแบบหลายกลุ่ม โมเดลการเข้าจังหวะเสมือน ความคงเส้นคงวาในระบบกระจาย การประยุกต์ใช้เทคนิคที่ให้ความน่าเชื่อถือ

 • Basic concepts in distributed and cloud computing. Overcoming failures in distributed systems. Dynamic membership. Point-to-point and multi-group communication systems. Virtual synchrony execution model. Consistency in distributed systems. Applications of reliability techniques.
การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
Data Center Administration and Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดพื้นฐาน การบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล การตรวจสอบสมรรถนะและการประเมิน วิธีการเลือกคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลและมาตรฐาน ความเสี่ยง ความปลอดภัย กรณีศึกษา

 • Fundamental concepts. Administration of computer centers and data centers. Performance monitoring and evaluation. Proper computer selection methodology. Data center administration, management, and standards. Risk. Security. Case study.
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ความถูกต้องของข้อมูล การควบคุมความเชื่อถือได้และความคงสภาพของข้อมูล ทฤษฎีความสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ของรูปแบบข้อมูลและการเชื่อมต่อระหว่างภาษาโปรแกรมกับฐานข้อมูล

 • Advanced database systems, distributed database, integrity of data, reliability and consistency control, relational theory, semantics of data types and connection between programming languages and database.
การเก็บบันทึกและสืบค้นสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นบรรณานุกรม และสารสนเทศที่เก็บในลักษณะภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ และตรรกวิทยาของเนื้อหาข่าวสาร การประเมินประสิทธิภาพของการสืบค้น

 • Computer-aided organization and retrieval of bibliography with natural-language information. Statistical, syntactic, and logical analysis of information content. Evaluation of retrieval effectiveness.
การเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของข้อมูล

หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • วิธีการป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยการ นำข้อมูลมาเข้ารหัสและควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ ระบบการเข้ารหัสลับแบบดั้งเดิม และระบบการเข้ารหัสลับสมัยใหม่

 • Methods of protecting computer data from unauthorized users by data encryption and by accessing information controls. Classical cryptographic systems and modern systems.
วิศวกรรมข้อมูลและระบบอัจฉริยะ
Data Engineering and Intelligent Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โครงข่ายประสาท ตรรกศาสตร์คลุมเครือ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การคำนวณแบบขนานและกระจาย การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การทำเหมืองข้อมูล

 • Digital signal processing, genetic algorithms, neural networks, fuzzy logic, machine learning, parallel and distributed computing, principle component analysis, data mining.
การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • กระบวนการค้นพบความรู้ เทคนิคการประมวลผลก่อน เทคนิค การทําเหมืองข้อมูล เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและที่มีโครงสร้างซับซ้อน แนวโน้มของเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

 • Knowledge discovery process. Data pre-processing technique. Data mining techniques. Un-structured and complex data mining techniques. Data mining technique trends.
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • โครงสร้างพื้นฐานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ แหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่ และประเภท การโปรแกรมบนแพลตฟอร์มแบบกระจาย ระบบไฟล์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงโดยใช้เครื่องมือแบบเอสคิวแอลและไม่ใช้ เอสคิวแอล เทคนิคการวิเคราะห์และการทำนายข้อมูลโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรและ เหมืองข้อมูล เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างแบบแบตช์และเวลาจริง กรณีศึกษา

 • Hardware and software of big data infrastructure. Big data sources and types. Programming on distributed platform. File system for large data analysis. Storage and its access using SQL-like and No-SQL-like tools. Data analysis and prediction techniques using machine learning and data mining. Tools for structured and unstructured analysis for batch and real-time mode. Case study.
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
Social Network Analysis
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • โครงสร้างสื่อสังคมและการสร้างแบบจำลอง สมบัติทางเครือข่ายสังคม วิธีการสำหรับการวิเคราะห์เส้นเชื่อมโยง การตรวจหาเครือข่ายชุมชน ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ การแพร่กระจายของข้อมูล พฤติกรรมเลียนแบบและการกำหนดอิทธิพลทางสังคม การทำนายการเชื่อมโยงและการอนุมานเครือข่าย การวิเคราะห์เชิงอารมณ์ความรู้สึกและการทำเหมืองความคิดเห็น งานประยุกต์เชิงสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

 • Social media structure and modeling. Social network properties. Methods for link analysis. Network community detection. User behavior characterization. Information diffusion. Behavior cascade and social influence. Link prediction and network inference. Sentiment analysis and opinion mining. Applications for social sciences and economics.
ระบบอิงความรู้
Knowledge-Based Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การแทนความรู้ และขบวนการหาเหตุผล หลักการพื้นฐาน ข้อดี และข้อจำกัด ของระบบฐานความรู้แบบกฎเกณฑ์ แบบเฟรม และ แบบตรรกศาสตร์ สถาปัตยกรรมของระบบกระดานดำ การรวบรวมความรู้ การตรวจสอบฐานความรู้ให้ตรงเป้าหมาย และถูกต้อง เทคนิคในการสร้างคำอธิบาย ระบบการจัดการรักษาข้อมูลความจริง ระบบการวางแผนงานอัตโนมัติ

 • Knowledge representation and its reasoning tasks. Principles, advantages and limitations of rule-based systems, frame-based systems and logic-based system. Black-board architecture. Knowledge acquisition, validation and verification. Explanation production techniques. Truth-maintenance systems. Automatic planning systems.
เครือข่ายหน่วยประสาทเทียม
Artificial Neural Networks
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • วิธีการพื้นฐานของเครือข่ายโมเดลคอนเนคชันนิส สำรวจการพัฒนาในอดีต และผลงานวิจัยในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากระบบเชิงคำนวณและเชิงไดนามิก ตรรกศาสตร์เชิงนิวรอล เพอเซฟตรอน เครือข่ายแบบลิเนียอะแดปทีฟ การสะท้อนแบบอะแดปทีฟ โมเดลในการลดขนาดพลังงานให้น้อยที่สุด โมเดลทำงานแบบแข่งขัน หลักการของการส่งผลความผิดพลาดแบบถอยหลังและเทนเซอร์โมเดล

 • Fundamental method of connectionist model networks. Surveys of historical developments and recent research results from both the computational and dynamical systems. Logical neurons, perceptrons, linear adaptive networks. Adaptive resonance. Energy mininizing models, competitive activation models, error back-propagation and tensor models.
การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง
Advanced Natural Language Processing
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติในระดับสูงเน้นเรื่องการนำเทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรร่วมกับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาพัฒนาแบบจำลองเพื่อประมวลผลภาษาธรรมชาติ ตั้งแต่ระดับคำ ระดับไวยากรณ์ ระดับความหมาย และระดับปริจเฉท เทคนิคและ การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง เช่นการจัดกลุ่มและแบ่งประเภทเอกสาร แบบจำลองหัวข้อ การพัฒนาแบบจำลองเพื่อสรุปเอกสารแบบอัตโนมัติ การทำเหมืองเอกสารเพื่อสกัดข้อมูลสำคัญ การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

 • Advanced natural language processing. Emphasis on employing statistical techniques and machine learning, as well as linguistic theories, to develop natural language processing models for word-level, syntax-level, semantic-level, and discourse-level processing. High-level natural language processing techniques and applications, including text clustering and classification, topic modeling, text summarization, text mining. Deep learning for natural language processing.
การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรม
Machine learning for engineering applications
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • หลักมูลทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสถิติ การเลือกลักษณะ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีการดูแลและไม่มีการดูแล การเรียนรู้แบบเสริมแรง แนวโน้มของการประยุกต์การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรทางวิศวกรรม

 • Fundamental mathematics for machine learning, statistical learning theory, feature selection, machine learning techniques, supervised and unsupervised learning techniques, reinforcement learning, trend of machine learning applications in engineering fields.
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ระบบและสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา ขั้นตอนวิธีการแปลงแบบแซด ฟูเรียร์-ทรานสฟอร์มแบบดิสครีตและฟาส-ฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม การออกแบบตัวกรองแบบดิจิทัลและเทคนิค การประมวลผลแบบพิเศษ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งาน

 • Discrete time signal and system, Z-transform algorithm, Discrete Fourier Transform and Fast Fourier Transform. Digital filter design and special techniques of signal processing including its application.
ระบบหุ่นยนต์และการควบคุม
Robotics and Control Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • วิเคราะห์วิธีการการออกแบบ และการทำงานของระบบหุ่นยนต์ การตรวจสอบวัตถุสามมิติ โดยใช้ภาพเชิงดิจิทัล การควบคุมแขนหุ่นยนต์ การแปลงเปลี่ยนโคออดิเนต ระบบการควบคุมป้อนกลับ ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ การประยุกต์ใช้งานในการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย คำสั่งและแผนการสั่งงาน

 • Analysis of methods of the design and operation of robotic systems, Identification of three-dimensional objects using digitized images, Arm Control, coordinate transformations, feedback control systems, hardware components, applications of distributed microcomputer systems for robotic control, command languages and planning of job assignments.
การออกแบบระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
Very Large Scale Integrated Circuit System Design
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผล หน่วยความจำและวงจรตรรก การวางตำแหน่งไอซี การออกแบบและการสร้างต้นแบบวงจรรวมขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว การประมาณการหน่วงเวลาและการวิเคราะห์ขีดความสามารถ การใช้เครื่องมือช่วย การสังเคราะห์และจำลองวงจรรวมขนาดใหญ่มาก

 • VLSI Design, processing unit architecture, memory and logic circuit, and IC placement. Design and construction of a rapid prototype large scale integration, delay time determination, and performance analysis. Synthesis and simulation the circuit via CAD tools.
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Systems Design
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • หลักการออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมและเครื่องสถานะจำกัด เทคนิคการออกแบบระบบดิจิทัล คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจรดิจิทัล ภาษาพรรณนาฮาร์ดแวร์และตัวแปลภาษา การวิเคราะห์และจำลอง การทำงานของวงจรตรรกะดิจิทัล การออกแบบอัตโนมัติของวงจรดิจิทัล การสังเคราะห์วงจร การแบ่งส่วน การวางตำแหน่งและการจัดเส้นทางบน พีแอลดีและเอฟพีจีเอ แนวคิดการทดสอบวงจรดิจิทัล การออกแบบส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • Principle of design of a combinational logic circuit and finite state machine. Digital system design technique. Computer aided design for digital circuits. Hardware descriptive languages and its compiler. Analysis and simulation of a digital logic circuit. Digital design automation of a digital circuit. Circuit synthesis, partitioning, placement and routing on PLD and FPGA. Digital of computer component.
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ขั้นสูง
Advanced Computer Graphics
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • เทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ในรูปสามมิติ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ การแทนภาพเคลื่อนไหว เส้นโค้งและพื้นผิว การออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อใช้ในการจัดการเส้นโค้งและการส่องสว่างของ ผิววัตถุ

 • Computer graphics techniques for 3-D images. Computer-aided design. Animation Representation. Curve and surface. Design of Algorithms for manipulating curves and illumination.
การรู้จำรูปแบบ
Pattern Recognition
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ทฤษฎีของการรู้จำรูปแบบ หลักการแบบพาราเมทริก และนอน-พาราเมทริกของการจำแนกรูปแบบ ฟังก์ชั่นการตัดสินใจ การจำแนกประเภทด้วยฟังก์ชั่นน่าจะเป็นจริงและฟังก์ชั่นระยะทาง การประเมินความหนาแน่น การเรียนรู้ผ่านการควบคุมตรวจตราและไม่ผ่านการควบคุมตรวจตรา ผังต้นไม้ตัดสินใจ การลดทอนลักษณะ การประเมินสมรรถนะและการจำแนกโดยใช้ข้อมูลบริบท

 • Pattern recognition theory, parametric and non-parametric approaches to classification. Decision functions, classification with likelihood functions and distance functions. Density estimation, supervised and unsupervised learning. Decision tree feature, reduction performance. Estimation and classification using contextual information.
การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล การประยุกต์การใช้งานจริงการประมวลผลภาพ การแปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบ การปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของภาพด้วยคอมพิวเตอร์และการบีบอัดข้อมูล

 • Digital image processing, image processing algorithms in the context of real-world applications, histogram tranformation, noise reduction, edge detection, image enhancement, image segmentation, image coding and compression.
การยศาสตร์ในระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Ergonomics in Computer and Information Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ปัจจัยมนุษย์ในแง่ของผู้ใช้ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาซอฟต์แวร์และ การใช้ระบบฐานข้อมูล การออกแบบโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเขียนโปรแกรม การสร้างคู่มือใช้งาน กลวิธีการพัฒนาโปรแกรม การตรวจแก้และความน่าอ่านของโปรแกรม การสร้างระบบโต้ตอบ การพิจารณาเวลาตอบสนอง อัตราการแสดงผลกราฟฟิกส์ การช่วยเหลือออนไลน์ ภาษาคำสั่ง และการเลือกรายการเมนู

 • Human factors in the role of users in relation to software development and database system use. Designing user interface, programming technique, preparing user manual, program development strategy, program debugging and readability. Building interactive system, consideration of response time, graphical display rate, online help, command languages and menu selection.
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Research Methods in Computer Engineering
หน่วยกิต : 1(0-3-2)
 • หลักและระเบียบวิธีทางการวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อ การวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์แปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอใน การประชุมและการตีพิมพ์

 • Research principles and methods in computer engineering and problem analysis for research topic identification. Data collection for research planning. Identification of samples and techniques. Analysis, interpretation, and discussion of research result. Report writing for presentation and publication.
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Engineering
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

 • Selected topic in computer engineering at the master’s degree level. Topics are subject to change each semester.
สัมมนา
Seminar
หน่วยกิต : 1
 • การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท

 • Presentation and discussion on current interesting topics in computer engineering at the master’s degree level.
ปัญหาพิเศษ
Special Problems
หน่วยกิต : 1-3
 • การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 • Study and research in computer engineering at the master’s degree level and compile into a written report.
วิทยานิพนธ์
Thesis
หน่วยกิต : 1-36
 • วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

 • Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

หมายเหตุ
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.