เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(แผนทำวิทยานิพนธ์)

การสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย

 • คุณสมบัติของนิสิตที่ยื่นเรื่องขอสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย
 1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและเป็นไปตามแผนการเรียนที่เสนอขออนุมัติจากบัณฑิตฯ โดยมีผลคะแนนเป็น S ในทุกรายวิชา (DCPE) หรือ GPA ไม่น้อยกว่า 3.00 (MCPE)
 2. ได้รับอนุมัติเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ / สอบผ่านภาษาอังกฤษ
 3. นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปี 2556 ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 365 วัน (DCPE) / ไม่น้อยกว่า 120 วัน (MCPE) และนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2556 จะต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 270 วัน (DCPE) / ไม่น้อยกว่า 90 วัน (MCPE)
 4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เฉพาะ DCPE)
 5. เอกสารประกอบการยื่นขอสอบ : กรอกแบบฟอร์มขอสอบให้ครบถ้วน (บว.07 , ตารางแสดงเวลาว่างของคณะกรรมการ , แบบเสนอชื่อประธานการสอบและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) + เล่มวิทยานิพนธ์ , ผลงานทางวิชาการ/ใบตอบรับการตีพิมพ์)
 • คณะกรรมการสอบ
 1. คณะกรรมการประจำตัวนิสิตตามที่บัณฑิตฯ อนุมัติการแต่งตั้ง (บว.02)
 2. ประธานการสอบ จำนวน 1 ท่าน (อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ รศ. ขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก)
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน1 ท่าน (อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ รศ. ขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา(ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มก. พ.ศ. 2556)

 • ข้อที่ 25.2.2 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
 • ข้อที่ 25.3.1 ปริญญาเอก แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้อง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

การอนุมัติปริญญา
บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขออนุมัติปริญญาให้นิสิตเดือนละ 1 ครั้ง หลักสูตรวิทยานิพนธ์จะตรวจสอบเอกสารต่างๆ ดังนี้

 1. ผลการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต้องสอบผ่านโดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่ทำการสอบ
 2. หลักฐานการขอจบการศึกษา และแบบฟอร์มการขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02)
 3. แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) และสำเนาผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือหนังสือยอมรับให้มีการตีพิมพ์ พร้อมสำเนาผลงาน*
 4. สำหรับหลักสูตร DCPE ผลงานตีพิมพ์จะต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือตามประกาศภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทางวิชาการเพื่อขอจบการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552” ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2552 สำหรับรูปแบบที่ 2 – 11 เฉพาะนิสิตที่ศึกษาภาคการศึกษาที่ 11 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : * แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) และบทความวิทยานิพนธ์ / บทความจากที่ประชุมวิชาการ

 • กรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ให้แนบ (1) ปกนอกของวารสาร (2) สารบัญ และ (3) บทความ
 • กรณีที่ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร ให้แนบ (1) หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ และ (2) บทความที่จะนำไปตีพิมพ์ในวารสาร (บทความจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนิสิตได้แก้ไขตาที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว)
 • กรณีเป็นบทความที่เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ให้แนบ (1) เอกสารรับรองว่าผ่านการนำเสนอต่อที่ประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว (2) ปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมฯ หรือปกของซีดี (3) สารบัญของเอกสาร และ (4) บทความที่ตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมทั้งนี้ นิสิตต้องผ่านการนำเสนอต่อที่ประชุมฯ ก่อน จึงจะสามารถนำหลักฐานมาประกอบการจบการศึกษาได้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์

 1. ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร / สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พร้อมระบุสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)
 2. ชื่อแรกในผลงานที่ตีพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนิสิตและอาจารย์

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.