โครงสร้างหลักสูตร MCPE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Master of Engineering Program in Computer  Engineering

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ :  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม :  Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :  M.Eng. (Computer Engineering)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 8 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204512 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) หน่วยกิต
 • 01204591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(1-3-4) หน่วยกิต
 • 01204597 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต ( 1รายวิชา )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204521 สถาปัตยกรรมระบบดิจิทัล 3(3-0-6) หน่วยกิต
 • 01204597 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต ( 2รายวิชา )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204599 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต ( 2 รายวิชา )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204599 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.