โครงสร้างหลักสูตร MSIT (หลักสูตรปี 2556)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology

ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )
ชื่อย่อ :  วท.ม . ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )
ชื่อเต็ม :  Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ :  M.S. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01214511 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) หน่วยกิต
 • 01214521 การจัดระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 3(3-0-6) หน่วยกิต
 • 01214553 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) หน่วยกิต
 • 01214574 การฝึกภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(0-4-2) หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 • 01214542 การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) หน่วยกิต
 • 01214591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) หน่วยกิต
 • 01214597 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • 01214599 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01214597 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • 01214599 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01214599 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.