รายวิชา MSIT (หลักสูตร ปี 2556)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Information Technology for Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การไหลของสารสนเทศภายในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนคุณภาพ ผลิตภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองค์กร การวางแผน การประเมินผล และ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กรและสังคม จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Elements and types of information systems for management, information flow within an organization, using information technology for improving of quality, productivity and competitive advantage of organization, electronic business, development of organization information systems, planning, evaluation, and cost-benefit analysis of information systems. Impacts of information technology to individual, organization, and societies. Ethics, laws and national policies concerning information technology.
การจัดระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
Computer Organization and Network System
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การจัดระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ    หน่วยรับเข้าและส่งออก ระบบหลายตัวประมวล เครื่องจักรเสมือน ระบบ ปฏิบัติการและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ ทอพอโลยีเครือข่ายและการกำหนดเลขที่อยู่ การหาเส้นทาง เอ็มพีแอลเอส การสลับและแลนเสมือน เครือข่าย ไร้สาย ความมั่นคงเครือข่าย การวางแผนเครือข่ายและการใช้งาน แนวโน้มเทคโนโลยีเครือข่าย

 • Computer system organization, processing unit, memory unit, input and output unit, multiprocessing systems, virtual machines, operating systems and software technology, network topology and addressing, routing, MPLS, switching and virtual LAN, wireless networking, network security, network planning and implementation, network technology trends.
ระบบคอมพิวเตอร์และการประเมินสมรรถนะ
Computer System and Performance Assessment
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • องค์กรของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยรับเข้า/ส่งออก วิธีการวิเคราะห์สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ และการวางแผนความจุ ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แนวโน้มและข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี

 • Computer system organization. Processing unit. Memory unit. Input/output unit. Analytical methods for computer system performance assessment and capacity planning. Operating system and computer technology. Technology trends and limits.
การตั้งค่าและใช้งานเครือข่าย
Network Configuration and Implementation
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การจัดการแอดเดรส โพรโทคอลหาเส้นทาง การตั้งค่าเร้าเตอร์ ระบบแลนเสมือน ระบบสวิตชิ่ง ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การตั้งค่า การควบคุมการเข้าถึง การออกแบบและใช้งานเครือข่าย

 • Network address management. Routing protocol. Router configuration. Virtual LAN. Switching system. Wide area network. Access control list. Network design and implementation.
ระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในเครือข่าย
Computer System and Network Security
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ระบบความปลอดภัย การตรวจหาช่องโหว่ของระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบเครือข่าย การปรับปรุงระบบให้ทันสมัย การตั้งค่าไฟร์วอล์ การจำกัดการเข้าใช้งานและการควบคุม

 • Security system. Computer and network system security whole scanning. Patching and updating. Firewall setup. Permission and access control.
การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Administration
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ ดิสค์และระบบไฟล์ โพรเซส การติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่งและการเขียนสคริปต์ การจัดการผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ ระบบเครือข่าย ระบบการพิมพ์ บริการของระบบ ระบบเสมือน การสำรองและกู้คืนข้อมูล

 • Installation of modern operating systems. Disks and file systems. Processes. Command-line interface and scripting. User and group management. Networking subsystem. Printing subsystem. System services. Virtualization. Backing up and restoring data.
การเฝ้าระวังและบริหารระบบเครือข่าย
Network Monitoring and Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การโจมตีระบบ การเฝ้าระวัง การแสดงสถานะเครือข่าย การดักจับข้อมูล ระบบดักจับการเข้าใช้ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การป้องกันการโจมตี ระบบการตอบโต้การโจมตี

 • Network attack. Monitoring system. Network status visualization. Network sniffing. Intrusion detection system. Intrusion prevention system. Counterattack system.
การเขียนโปรแกรมด้วยภาพ และเชิงวัตถุ
Visual and Object-Oriented Programming
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • กระบวน ทัศน์เชิงวัตถุ คลาส ออปเจ็กต์ ลำดับชั้นของคลาส พอลิมอร์ฟิซึม และการถ่ายทอด คุณสมบัติ การเขียนโปรแกรมด้วยภาพและเชิงวัตถุ ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ และการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การวิเคราะห์ การออกแบบ และการสร้างระบบเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบไคลแอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยีคอมโพเนนต์ และการเขียนโปรแกรมออปเจ็กต์แบบกระจาย

 • Object-oriented paradigm: classes, objects, class hierarchy, polymorphism, and inheritance. Object-oriented and visual programming. Graphic-user interface and event-driven programming. Object-oriented analysis, design, and implementation. Client/server programming. Component technology and distributed objects programming.
การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ
Information System Process Improvement
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • กรอบมาตรฐานและระเบียบวิธีทำแบบจำลองและจัดการกระบวนการ พัฒนาระบบสารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ การรับประกันคุณภาพของวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวัดค่าและประเมินผลเมตริก เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • Standard frameworks and methodologies to model and manage information system development processes. Software process improvement. Quality assurance in information system development life cycle. Metric measurement and evaluation. Supporting tools for information system development processes.
แบบจำลองการรวมระบบสารสนเทศ
Modeling of Integrated Information System
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การรวมระบบเป็นองค์กร วัฏจักรชีวิต ระเบียบวิธีการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบองค์กรหลักเกณฑ์การสร้างแบบจำลอง กระบวนการในการรวบรวมการวางแผน และการจัดการกิจกรรมหลักทางธุรกิจเข้าด้วยกันด้วยสถาปัตยกรรมระบบผู้รับ-ให้ บริการในเวลาจริง แผนภาพขบวนการแบบลูกโซ่ การควบคุมข้อมูล การควบคุมกิจกรรมและการดำเนินงาน การจัดการโครงการระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 • Enterprise system integration: life cycle, methodologies, system development strategies, approaches for modeling. Integration process of planning and managing major business activities by client/server system architecture in real time. Process chain diagram. Data control. Activities and operation control. Management of enterprise resource planning project.
การทำเหมืองข้อมูลเพื่อความอัจฉริยะเชิงธุรกิจ
Data Mining for Business Intelligence
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การรวมระบบเป็นองค์กร วัฏจักรชีวิต ระเบียบวิธีการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบองค์กรหลักเกณฑ์การสร้างแบบจำลอง กระบวนการในการรวบรวมการวางแผน และการจัดการกิจกรรมหลักทางธุรกิจเข้าด้วยกันด้วยสถาปัตยกรรมระบบผู้รับ-ให้ บริการในเวลาจริง แผนภาพขบวนการแบบลูกโซ่ การควบคุมข้อมูล การควบคุมกิจกรรมและการดำเนินงาน การจัดการโครงการระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 • Enterprise system integration: life cycle, methodologies, system development strategies, approaches for modeling. Integration process of planning and managing major business activities by client/server system architecture in real time. Process chain diagram. Data control. Activities and operation control. Management of enterprise resource planning project.
เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
Database System Technology
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล การแทนสารสนเทศด้วยแบบจำลองข้อมูล การปรับปรุงคุณภาพของการออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลและอันตรกิริยาบนเครือข่ายใยแมงมุม ภาวะเชื่อมต่อฐานข้อมูลในระบบผู้รับ - ให้บริการแบบหลายชั้น การจัดการด้านสมรรถนะ ความเชื่อมั่น และความมั่นคงของซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุและแบบกระจาย

 • Information management and database systems. Representing Information with data models. Improving the quality of relational database design. Structured query language. Database application program and interaction on the WWW. Database connectivity in multi-tier client-server systems. Management of performance, reliability, and security of database management system software. Object-oriented and distributed database systems.
การคลังข้อมูล
Data Warehousing
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล ระเบียบวิธีพัฒนาระบบคลังข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหาและหัวข้อทางธุรกิจ การออกแบบคลังข้อมูลและการนำไปปฏิบัติ การออกแบบการรับข้อมูล การประยุกต์ใช้การคลังข้อมูลสำหรับความอัจฉริยะเชิงธุรกิจ

 • Architectures and elements of data warehouse systems. Data warehouse system development methodology. Business content and subject area analysis. Data warehouse design and implementation. Data acquisition design. Application of data warehousing for business intelligence.
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • โครงสร้างพื้นฐานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ แหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่ และประเภท เช่น ข้อมูลเว็บ เครือข่ายสังคม มัลติมีเดีย เฟรมเวิร์กของแมพรีดิวซ์ และการโปรแกรมบนแพลตฟอร์มแบบกระจาย ระบบไฟล์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จัดเก็บข้อมูล และการเข้าถึงโดยใช้เครื่องมือแบบเอสคิวแอล และไม่ใช้เอสคิวแอล เทคนิคการวิเคราะห์และการทำนายข้อมูลโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรและเหมืองข้อมูล เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างแบบแบตช์และเวลาจริง กรณีศึกษา

 • Hardware and software of big data infrastructure, big data sources and types. Programming on distributed platform, file system for large data analysis, storage and its access using SQL-like and No-SQL-like tools, data analysis and prediction techniques using machine learning and data mining, tools for structure and unstructured analysis for batch and real-time mode. Case study.
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
Social Network Analysis
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • โครงสร้างสื่อสังคมและการสร้างแบบจำลอง สมบัติทางเครือข่ายสังคม วิธีการสำหรับการวิเคราะห์เส้นเชื่อมโยง การตรวจหาเครือข่ายชุมชน ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ การแพร่กระจายของข้อมูล พฤติกรรมเลียนแบบและการกำหนดอิทธิพลทางสังคม การทำนายการเชื่อมโยงและการอนุมานเครือข่าย การวิเคราะห์เชิงอารมณ์ความรู้สึกและการทำเหมืองความคิดเห็น งานประยุกต์เชิงสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

 • Social media structure and modeling, social network properties, methods for link analysis, network community detection, user behavior characterization, information diffusion, behavior cascade and social influence, link prediction and network inference, sentiment analysis and opinion mining, applications for social sciences and economics.
ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการสนับสนุนการตัดสินใจ
Business Intelligence and Decision Support Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ส่วนประกอบระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนผู้บริหาร กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การคลังและการทำเหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ การรวมธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา

 • Components of business intelligence. Executive support system. Decision support system development processes. Data warehousing and mining for business intelligence. Integration of business intelligence and decision support system. Case studies.
การจัดการความรู้
Knowledge Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • หลักการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความต้องการความรู้ขององค์กร การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การนำระบบการจัดการความรู้ไปใช้งานจริง และการบำรุงรักษา

 • Principles of knowledge management. Knowledge representation. Organizational knowledge requirement analysis. Knowledge management system analysis, design and development. Knowledge management system deployment and maintenance.
การประเมินความต้องการระบบสารสนเทศ
Needs Assessment of Information System
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดและวิธีการประเมินความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน ภาระงาน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค กระบวนการ และระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์กร การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยี สารสนเทศแบบพอเพียงสำหรับองค์กร การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประสานงานและสื่อสารภายในองค์กร การประเมินและการตัดสินเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Concepts and methods of needs assessment of information system. User-centered system design. Analysis of user behavior, task, technical infrastructure, process, and existing information systems in an organization. Sufficient information technology resource management for organization. The use of information system for coordination and communication within organization. Evaluation and justification for information technology investment.
การอัตโนมัติกระแสงาน
Workflow Automation
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ระบบสารสนเทศกลุ่มร่วมงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์สำหรับกลุ่มร่วมงาน ระเบียบวิธีระบบ กระบวนการทางธุรกิจ และการทำให้กระแสงานเป็นอัตโนมัติ เทคโนโลยีการประมวลภาพลักษณ์เอกสาร การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาการอัตโนมัติกระแสงาน และระบบภาพลักษณ์เอกสาร

 • Workgroup information systems. Workgroup computing and groupware. System methodology, business process, data and workflow automation. Document image processing technology. Analysis, design and development of workflow automation and document imaging systems.
การรื้อปรับกระบวนการด้วยระบบสารสนเทศ
Process Re-engineering with Information Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ผลกระทบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในองค์กร การวิเคราะห์ทางธุรกิจ องค์ประกอบวิกฤติของความสำเร็จ การปรับปรุง และการรื้อปรับกระบวนการทางธุรกิจใหม่เพื่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ กระบวนการรื้อปรับ การใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุในการรื้อปรับกระบวนการ มนุษย์ปัจจัยการออกแบบเครือข่ายธุรกิจใหม่ และการให้คำจำกัดความใหม่ของขอบข่ายธุรกิจด้วยการสนับสนุนของระบบสานสนเทศ

 • Impact of computer-based information systems in organization. Business analysis. Critical success factors. Adaptation and radical re-engineering of business processes for the effectiveness of information systems. Re-engineering process. Process re-engineering with object oriented technology. Human factors. Business network redesign and business scope redefinition with supportive information systems.
ระบบสารสนเทศสำหรับการผลิต
Manufacturing Information System
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • การออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศสำหรับการผลิต องค์ประกอบการลำลียงในอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการลูกโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการตารางเวลาการผลิต การจัดการคลังพัสดุ การพัฒนาระบบจำลองการใช้สารสนเทศร่วมกันระหว่างองค์ประกอบการลำเลียง ซอฟต์แวร์เครื่องมือการวางแผนทรัพยากรองค์กร แนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการผลิตของอุตสาหกรรมเด่นในประเทศ

 • Manufacturing information system structure design. Logistic elements in manufacturing industry. Supply chain management. Production planning. Production scheduling management. Inventory management. Modeling system development of information sharing among logistic elements. Enterprise resources planning software tools. Introduction of manufacturing information system of domestic prominent industries.
กฎหมาย มาตรฐานธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามในระบบสารสนเทศ
Law, Governance standard and Compliances in Information System
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • กฎหมายระหว่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่อดิจิทัล และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มาตรฐานธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามการปฏิบัติมาตรฐาน

 • International and national laws concerning to software licenses, intellectual properties, electronic commerce, digital signatures and computer-related crime. Information technology governance standard. Information technology control to meet standard practice.
การจัดการคุณภาพสารสนเทศ
Information Quality Management
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดด้านคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กร การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยุทธ์การจัดการ

 • Information quality concepts, assessment, and problems in organizational information systems. Measurement, analysis, and improvement of information quality. Information quality in management policies and strategies.
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • แนวคิดด้านคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กร การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยุทธ์การจัดการ

 • Information quality concepts, assessment, and problems in organizational information systems. Measurement, analysis, and improvement of information quality. Information quality in management policies and strategies.
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographical Information Systems
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยแทนข้อมูลในรูปสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ กรรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้ากับรูปภาพแผนที่ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการประมวลผล การแสดงภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 • Computer-based geographical information systems (GIS) represented in the form of spatial symbols. The methods of spatial data storage in computer systems. Database management systems for geographical information handling. The connection of database systems and geographical map images. Hardware and software technologies for manipulating, displaying and techniques to facilitate GIS analysis. Examples of GIS applications and utilization.
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Information System Security
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ความสำคัญและหน้าที่ของความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ความมั่นคงในส่วนอุปกรณ์ โปรแกรม ข้อมูล กระบวนการธุรกิจ และพนักงาน สถาปัตยกรรม นโยบายและโครงสร้างพื้นฐานของความมั่นคงระบบสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและถือครองสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึง เทคนิคและมาตรฐานด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

 • Importance and functions of information system security. Security of hardware, software, data, business process, and personnel. Architecture, policy, and infrastructure of information system security. Information exchange and ownership. Access control. Information system security techniques and standards.
การฝึกภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Practical Workshop in Information Technology
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
 • การฝึกภาคปฏิบัติในการประยุกต์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ หัวข้อเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

 • Practical training in application and development of information systems. Topics are subjected to change in each academic year.
การสร้างภาพนามธรรมสารสนเทศ
Information Visualization
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
 • ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ ประชาน และการรับรู้ทางสายตา ปริภูมิหลายมิติสำหรับการแทนสารสนเทศ โครงสร้างต้นไม้ โครงข่าย และกราฟ รูปแบบอันตรกิริยา การค้นหา และการสืบค้น สภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันสำหรับการสร้างภาพนามธรรม และการจัดการความรู้ การประเมินเครื่องมือการสร้างภาพนามธรรมสารสนเทศ ซอฟต์แวร์การสร้างภาพนามธรรม

 • Data, information and knowledge. Cognition and visual perception. Multi-dimensional spaces for information representation. Tree, network, and graph structures. Interaction styles. Searching and queries. Collaborative environments for visualization and knowledge management. Evaluation of information visualization tools. Software visualization.
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Research Methodology in Information Technology
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
 • หลัก และระเบียบวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • Research principles and methods in information technology, problem analysis for research topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques. Research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
หน่วยกิต : 3
 • การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโทแผน ข

 • Independent study on interesting topic at the master's degree level, compile into a report and present in the final oral examination.
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Selected Topics in Information Technology
หน่วยกิต : 1-3
 • เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

 • Selected topics in information technology at the master’s degree level. Topics are subject to change each semester.
สัมมนา
Seminar
หน่วยกิต : 1
 • การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท

 • Presentation and discussion on current interesting topics in information technology at the master’s degree level.
ปัญหาพิเศษ
Special Problems
หน่วยกิต : 1-3
 • การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 • Study and research in information technology at the master’s degree level and compiled into a written report.
วิทยานิพนธ์
Thesis
หน่วยกิต : 1-12
 • วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

 • Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.