สมัครเข้าศึกษาต่อ MCPE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Master of Engineering Program in Computer Engineering

 • เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้   หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพทางการวิจัย
 • การสอบข้อเขียนวัดความรู้ของผู้สมัคร วิชาบังคับ 3 วิชา
  • Computer Architecture
  • Algorithm
  • Mathematic (Probability and Linear Algebra)
 • การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การอุทิศเวลากับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน บุคลิกภาพและคุณสมบัติอื่นๆ
 หมายเหตุ เกณฑ์การรับผู้เข้าศึกษาจะยึดการสอบข้อเขียนเป็นหลัก
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ไม่รับรูปที่พิมพ์เอง)
  ชาย: เสื้อขาวผูกเนคไท, เครื่องแบบข้าราชการ, ไม่สวมชุดนักศึกษาและชุดครุย
  หญิง: เสื้อสีสุภาพ, เครื่องแบบข้าราชการ, ไม่สวมชุดนักศึกษาและชุดครุย
 • กรอกใบสมัคร Online
 • บัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมปิดรูปถ่าย (สั่งพิมพ์ที่โครงการฯ)
 • สำเนารายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ฉบับ (Transcript ภาษาอังกฤษ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  *กรณีเรียนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ต้องนำสำเนารายงานผลการเรียนระดับอนุปริญญา จำนวน 2 ฉบับ มายื่นด้วย
 • หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) ตามแบบฟอร์มของโครงการ จำนวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 ท่าน
  ให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงินสด จำนวน 600 บาท

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทุกคนจะต้องรับเอกสารรายงานตัว หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา และมารายงานตัวตามที่กำหนด ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 ห้อง 403 อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อกำหนดประการหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท คือนิสิตต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานทั่วไปได้ นิสิตจะผ่านข้อกำหนดนี้ได้โดยการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในต้นภาคแรกที่เข้าศึกษา หรือลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัยรับเทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL / IELTS โดยมีผลคะแนน ดังนี้
TOEFL
 • PBT (Paper-based Test section) ที่ 2 และ 3            ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
 • Paper-based Total  ไม่น้อยกว่า 450
 • CBT (Computer-based Test)       section ที่ 2 14 คะแนน และ
  section ที่ 3 13 คะแนน
 • Computer-based Total ไม่น้อยกว่า 133
 • IBT (Internet based) Total ไม่น้อยกว่า 45

IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0

ผลการสอบที่นำมาขอเทียบได้นั้นต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ
สำหรับนิสิตที่ไม่ขอเทียบผลภาษาอังกฤษต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ค่าทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเงินจำนวน 600 บาท ถ้าผลทดสอบไม่ผ่านนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 English Required by Graduate School จำนวน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายวิชาปกติตามหลักสูตร

 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง

กรุณาโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย หมายเลขที่บัญชี 069-2-18234-8
ชื่อบัญชี โครงการบัณทิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยแนบหลักฐานการโอนเงินตัวจริงและเอกสารประกอบการสมัครดังที่ระบุข้างต้นและซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (เพื่อที่ทางโครงการฯ จะได้จัดส่งบัตรเข้าห้องสอบกลับถึงตัวท่าน) กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ของโครงการฯ ดังที่ปรากฎด้านล่าง

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์  09:00 – 19:30
 • วันเสาร์             09:00 – 16:00

อัตราค่าสมัครคนละ 600 บาท

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.