สมัครเข้าศึกษาต่อ MCPE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Master of Engineering Program in Computer Engineering

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพทางการวิจัย
 • การสอบข้อเขียนวัดความรู้ของผู้สมัคร วิชาบังคับ 3 วิชา
  • Computer Architecture
  • Algorithm
  • Mathematic (Probability and Linear Algebra)
 • การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การอุทิศเวลากับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน บุคลิกภาพและคุณสมบัติอื่นๆ
 หมายเหตุ เกณฑ์การรับผู้เข้าศึกษาจะยึดการสอบข้อเขียนเป็นหลัก
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป (ไม่รับรูปที่พิมพ์เอง)
  ชาย: เสื้อขาวผูกเนคไท, เครื่องแบบข้าราชการ, ไม่สวมชุดนักศึกษาและชุดครุย
  หญิง: เสื้อสีสุภาพ, เครื่องแบบข้าราชการ, ไม่สวมชุดนักศึกษาและชุดครุย
 • กรอกใบสมัคร Online
 • บัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมปิดรูปถ่าย (สั่งพิมพ์ที่โครงการฯ)
 • สำเนารายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ฉบับ (Transcript ภาษาอังกฤษ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  *กรณีเรียนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ต้องนำสำเนารายงานผลการเรียนระดับอนุปริญญา จำนวน 2 ฉบับ มายื่นด้วย
 • หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) ตามแบบฟอร์มของโครงการ จำนวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 ท่าน
  ให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงินสด จำนวน 600 บาท

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทุกคนจะต้องรับเอกสารรายงานตัว หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา และมารายงานตัวตามที่กำหนด ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 ห้อง 403 อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาต่างประเทศในระดับที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยนิสิตสามารถเลือกปฏิบัติได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การเข้าทดสอบ KU-EPT ที่จัดทดสอบโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ (ค่าสมัครสอบ 600 บาท) โดยนิสิตต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ (สามารถสมัครสอบได้หลายครั้ง) ดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th หรือhttp://www.grad.ku.ac.th
  2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (GA) และได้ระดับคะแนน S จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  3. การนำผลสอบของ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ KU-EPT หรือ TOEFL-ITP มาขอเทียบผลให้ยื่นคำร้องทั่วไป (บว.01) พร้อมผลคะแนนตัวจริงหรือสำเนาเซ็นรับรองโดยนิสิต โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบ (กรณีสอบก่อนเป็นนิสิต) และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบ (กรณีสอบหลังจากที่เป็นนิสิตแล้ว)
   ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาผลสอบภาษาอังกฤษที่ถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับนิสิตปริญญาโท ดังนี้

   ประเภทการสอบ เกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษ ป.โท
   TOEFL
   • Paper-based Test section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
   • Paper-based Total ไม่น้อยกว่า 450
   • Computer-based Test section ที่ 2 14 คะแนน และ section ที่ 3 13 คะแนน
   • Computer-based Total ไม่น้อยกว่า 133
   • Internet-based Total ไม่น้อยกว่า 45
   IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
   CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่า 45
   KU-EPT คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

   • กรณีสอบเป็นประเภทนิสิต จะเทียบผลอัตโนมัติ นิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องขอเทียบผล
   • กรณีสอบเป็นประเภทบุคคลภายนอกให้ยื่นคำร้องเทียบผลภาษาอังกฤษ
   TOEFL-ITP คะแนนไม่น้อยกว่า 450
  4. บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาจนถึงวันขอเทียบ โดยต้องเป็นสถาบันที่ ก.พ. รับรอง (ที่มา: ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 เรื่อง การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท )
สำหรับนิสิตที่ไม่ขอเทียบผลภาษาอังกฤษต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ค่าทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเงินจำนวน 600 บาท ถ้าผลทดสอบไม่ผ่านนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 English Required by Graduate School จำนวน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายวิชาปกติตามหลักสูตร

 

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • วันจันทร์ และ วันศุกร์         18:00 –  21:00
 • วันเสาร์  และ วันอาทิตย์     09:00 – 16:00

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง

กรุณาโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย หมายเลขที่บัญชี 069-2-18234-8
ชื่อบัญชี โครงการบัณทิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยแนบหลักฐานการโอนเงินตัวจริงและเอกสารประกอบการสมัครดังที่ระบุข้างต้นและซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (เพื่อที่ทางโครงการฯ จะได้จัดส่งบัตรเข้าห้องสอบกลับถึงตัวท่าน) กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ของโครงการฯ ดังที่ปรากฎด้านล่าง

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

ช่วงเวลารับสมัคร

 • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30
 • วันเสาร์  – วันอาทิตย์     08:30 – 16:00

อัตราค่าสมัครคนละ 600 บาท

 

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.