สมัครเข้าศึกษาต่อ MSIT

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขา และต้องเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 9 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีประกาศนียบัตรฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ฉบับ

 • การสอบข้อเขียนวัดความรู้ของผู้สมัคร 3 วิชา
  • พื้นฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 40%
  • คณิตศาสตร์ในแนวทาง GRE 30%
  • ภาษาอังกฤษ 30%
   (ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 2B และยางลบมาในวันสอบข้อเขียน)
 • การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาด้านความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ การให้เวลาการศึกษาอย่างเต็มที่ ประสบการณ์การทำงาน ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรที่ผู้สมัครสังกัด บุคลิภาพและคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
 
หมายเหตุ เกณฑ์การรับผู้เข้าศึกษาจะยึดการสอบข้อเขียนเป็นหลัก
 • รูปถ่าย (Upload ในระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission)
  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ jpeg) ให้เป็นรูปหน้าตรงชุดสุภาพ สวมเสื้อที่สุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ หรือหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ *กรณีเรียนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ต้องนำสำเนารายงานผลการเรียนระดับอนุปริญญา จำนวน 1 ฉบับ 
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน)
  อย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (บส.บว.4) กรณีที่เรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่ถึง 9 หน่วยกิต

*** ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ***


 

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทุกคนจะต้องรับเอกสารรายงานตัว หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา และมารายงานตัวตามที่กำหนด ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 ห้อง 403 อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาต่างประเทศในระดับที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยนิสิตสามารถเลือกปฏิบัติได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การเข้าทดสอบ KU-EPT ที่จัดทดสอบโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ (ค่าสมัครสอบ 600 บาท) โดยนิสิตต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ (สามารถสมัครสอบได้หลายครั้ง) ดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th หรือhttp://www.grad.ku.ac.th
  2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (GA) และได้ระดับคะแนน S จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  3. การนำผลสอบของ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ KU-EPT หรือ TOEFL-ITP มาขอเทียบผลให้ยื่นคำร้องทั่วไป (บว.01) พร้อมผลคะแนนตัวจริงหรือสำเนาเซ็นรับรองโดยนิสิต โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบ (กรณีสอบก่อนเป็นนิสิต) และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบ (กรณีสอบหลังจากที่เป็นนิสิตแล้ว)
   ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาผลสอบภาษาอังกฤษที่ถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับนิสิตปริญญาโท ดังนี้

   ประเภทการสอบ เกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษ ป.โท
   TOEFL
   • Paper-based Test section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
   • Paper-based Total ไม่น้อยกว่า 450
   • Computer-based Test section ที่ 2 14 คะแนน และ section ที่ 3 13 คะแนน
   • Computer-based Total ไม่น้อยกว่า 133
   • Internet-based Total ไม่น้อยกว่า 45
   IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
   CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่า 45
   KU-EPT คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

   • กรณีสอบเป็นประเภทนิสิต จะเทียบผลอัตโนมัติ นิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องขอเทียบผล
   • กรณีสอบเป็นประเภทบุคคลภายนอกให้ยื่นคำร้องเทียบผลภาษาอังกฤษ
   TOEFL-ITP คะแนนไม่น้อยกว่า 450
  4. บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาจนถึงวันขอเทียบ โดยต้องเป็นสถาบันที่ ก.พ. รับรอง (ที่มา: ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 เรื่อง การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท )
สำหรับนิสิตที่ไม่ขอเทียบผลภาษาอังกฤษต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ค่าทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเงินจำนวน 600 บาท ถ้าผลทดสอบไม่ผ่านนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 English Required by Graduate School จำนวน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายวิชาปกติตามหลักสูตร

 

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • วันจันทร์ และ วันศุกร์         18:00 –  21:00
 • วันเสาร์  และ วันอาทิตย์     09:00 – 16:00

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารได้ที่ 

กรอกใบสมัครออนไลน์ (ภาคพิเศษ)

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

ช่วงเวลารับสมัคร

 • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30
 • วันเสาร์  – วันอาทิตย์    09:00 – 16:00

การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)

 1. ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
  • ภาคต้น รอบที่ 1 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
  • ภาคต้น รอบที่ 2 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564
   โครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )

การชำระเงินค่าสมัครคนละ 600 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย หมายเลขที่บัญชี 069-2-18234-8

ชื่อบัญชี “โครงการบัณทิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์ cpeg@ku.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.