โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพทางการวิจัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Master of Engineering Program in Computer Engineering

 • โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพทางการวิจัย
  • เนื่องด้วยโครงการบัณฑิตศึกษา มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงได้จัดตั้งโปรแกรมพิเศษ สำหรับผู้มีศักยภาพทางการวิจัย โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และมีโอกาสได้รับการพิจารณามอบทุนการศึกษาในรูปทุนผู้ช่วยวิจัยหรือผู้ช่วยสอน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลงานดีเด่นทางวิชาการ (เช่น รางวัลการประกวดโครงงานระดับประเทศ หรือ ผลงานตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสารระดับประเทศขึ้นไป)

 

 • การสอบข้อเขียนวัดความรู้ของผู้สมัคร วิชาบังคับ 3 วิชา
  • Computer Architecture
  • Algorithm
  • Mathematic (Probability and Linear Algebra)
 • การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจาก
  • ความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • การให้เวลาการศึกษาอย่างเต็มที่ (จันทร์ – เสาร์)
  • ประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคอมพิวเตอร์
  • หลักฐานประกอบการสมัครที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย เช่น สิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ งานวิจัยต่างๆ

 


  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาต่างประเทศในระดับที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยนิสิตสามารถเลือกปฏิบัติได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การเข้าทดสอบ KU-EPT ที่จัดทดสอบโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ (ค่าสมัครสอบ 600 บาท) โดยนิสิตต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ (สามารถสมัครสอบได้หลายครั้ง) ดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th หรือhttp://www.grad.ku.ac.th
  2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (GA) และได้ระดับคะแนน S จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  3. การนำผลสอบของ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ KU-EPT หรือ TOEFL-ITP มาขอเทียบผลให้ยื่นคำร้องทั่วไป (บว.01) พร้อมผลคะแนนตัวจริงหรือสำเนาเซ็นรับรองโดยนิสิต โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบ (กรณีสอบก่อนเป็นนิสิต) และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบ (กรณีสอบหลังจากที่เป็นนิสิตแล้ว)
   ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาผลสอบภาษาอังกฤษที่ถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับนิสิตปริญญาโท ดังนี้

   ประเภทการสอบ เกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษ ป.โท
   TOEFL
   • Paper-based Test section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
   • Paper-based Total ไม่น้อยกว่า 450
   • Computer-based Test section ที่ 2 14 คะแนน และ section ที่ 3 13 คะแนน
   • Computer-based Total ไม่น้อยกว่า 133
   • Internet-based Total ไม่น้อยกว่า 45
   IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
   CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่า 45
   KU-EPT คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

   • กรณีสอบเป็นประเภทนิสิต จะเทียบผลอัตโนมัติ นิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องขอเทียบผล
   • กรณีสอบเป็นประเภทบุคคลภายนอกให้ยื่นคำร้องเทียบผลภาษาอังกฤษ
   TOEFL-ITP คะแนนไม่น้อยกว่า 450
  4. บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาจนถึงวันขอเทียบ โดยต้องเป็นสถาบันที่ ก.พ. รับรอง (ที่มา: ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 เรื่อง การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท )
สำหรับนิสิตที่ไม่ขอเทียบผลภาษาอังกฤษต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ค่าทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเงินจำนวน 600 บาท ถ้าผลทดสอบไม่ผ่านนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 English Required by Graduate School จำนวน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายวิชาปกติตามหลักสูตร


กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์  09:00 – 19:30
 • วันเสาร์             09:00 – 16:00

 

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.