ค่าเทอมและทุนการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  242,160.00

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,290.00
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,000.00
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9,000.00
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา 19,500.00
ค่าหน่วยกิตละ 2,300.00
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) 200.00

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  242,160.00

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,290.00
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,000.00
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9,000.00
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา 19,500.00
ค่าหน่วยกิตละ 2,300.00
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) 200.00

หลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 186,460.00

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,290.00
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,000.00
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9,000.00
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา 5,000.00
ค่าหน่วยกิตละ 2,300.00
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) 200.00

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 395,640.00

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 6,290.00
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,000.00
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9,000.00
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา  22,000.00
ค่าหน่วยกิตละ 2,300.00
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) 200.00

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 619,400.00

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 6,290.00
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,000.00
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9,000.00
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา  22,000.00
ค่าหน่วยกิตละ 2,300.00
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) 200.00

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 379,540.00

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 6,290.00
ค่าธรรมเนียมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,000.00
ค่าธรรมเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9,000.00
ค่าธรรมเนียมโครงการบัณฑิตศึกษา  22,000.00
ค่าหน่วยกิตละ 2,300.00
ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต(แรกเข้า) 200.00

Comments are closed.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.