โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering

 

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Computer Engineering)

แบบ 1.1 (โท-เอก , ไม่มีเรียนรายวิชา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา   4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– วิชาเอกบังคับ   3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

แบบ 1.2 (ตรี – เอก)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา   6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– วิชาเอกบังคับ   3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (โท-เอก , มีเรียนรายวิชาเพิ่มเติม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
– สัมมนา   4 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ   3 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก   9 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204697 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) หน่วยกิต
 • 01204697 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • 01204697 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204697 สัมมนา 1 หน่วยกิต
 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • 01204699 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต

หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.