คำถามที่พบบ่อย • 1.การเรียน/การสอบ
 • ตรวจสอบอายุของการสอบ final defense ก่อนยื่นเรื่องจบ (หนึ่งปีหรือไม่)
  pitak.n31-01-2017

  ตามข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อ 11.4 นิสิตที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายแล้ว แต่ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายในกำหนด และหรือไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ข้อ 25.2.1(2) หรือ 25.2.2(2) หรือ 25.3.1(2) หรือ 25.3.2(2)

  1. จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกภาคการศึกษา (เฉพาะภาคการศึกษาปกติ ไม่ต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ยกเว้นนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน)
  2. หลังสอบต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์และยื่นเรื่องจบภายใน 120 วัน
  3. หลักฐานการตีพิมพ์สามารถยื่นได้ภายในระยะเวลาการศึกษาที่เหลืออยู่

  หมายเหตุ
  -หลังจากยื่นเรื่องจบแล้วบัตรนิสิตจะถูกเจาะ ส่งผลให้
  - เข้าลานจอดรถภาควิชาฯไม่ได้
  - ยืมหนังสือจากสำนักหอสมุดไม่ได้
  - เข้าอาคาร15 นอกเวลาราชการไม่ได้ (จะต้องเปลี่ยนการเข้าอาคารเป็นลายนิ้วมือ)

 • 2.คำถามทั่วไป
 • โครงการฯสนับสนุนกระดาษและหมึกพิมพ์หรือไม่
  pitak.n13-01-2017

  ตามมติโครงการฯสนับสนุนเฉพาะหมึกเครื่องพิมพ์เท่านั้น ส่วนกระดาษนิสิตจะต้องเตรียมมาเอง

 • นิสิตขอนำรถเข้ามาจอดภายในลานจอดรถภาควิชาฯก่อนเวลา 17.00 น. ได้หรือไม่
  pitak.n01-03-2017

  ประชุมภาคฯ  เห็นชอบให้ปรับเวลาให้การเข้าออกของรถนิสิต ป.โท ป.เอกให้ เข้าจอดในที่จอดรถภาคฯเป็นเวลา 16:30 แทนเวลาเดิม 17:00  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.