ปฏิทินโครงการบัณฑิตศึกษา

การซิงค์ปฏิทินโครงการบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตบัณฑิตศึกษา

ICAL:   https://www.google.com/calendar/ical/cpeg.ku%40gmail.com/public/basic.ics

HTML:  https://www.google.com/calendar/embed?src=cpeg.ku%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok

ปฏิทิน MCPE & DCPE

ICAL:    https://www.google.com/calendar/ical/td78ru21h7fnct8k7o1qe1stdg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

HTML:    https://www.google.com/calendar/embed?src=td78ru21h7fnct8k7o1qe1stdg%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok

ปฏิทิน MSIT

ICAL:    https://calendar.google.com/calendar/ical/m2dsa1m49cuitf0o8tljmlql7k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

HTML:    https://calendar.google.com/calendar/embed?src=m2dsa1m49cuitf0o8tljmlql7k%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok

Comments are closed.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.